Forside - Indhold - Forrige/Næste - Luk2. Beskrivelse af de enkelte forsøgsprojekter

Dette kapitel beskriver de enkelte forsøgsprojekter opdelt efter emne. Det er angivet, hvor meget projektet har fået i tilskud, ligesom projektets kontaktperson er anført.

 

2.1 Erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme

 

Bedre dansk - grønne fingre

Bevilget: kr. 100.000

Projektets mål er at uddanne danskere og evt. flygtninge med utilstrækkelige danskkundskaber til at kunne klare sig på arbejdsmarkedet. En fase i dette et-årige projekt er, at kursisterne skal planlægge og etablere haver, der senere skal åbnes for offentligheden.

Kontaktperson:

Kirsten Petersen
Krashavevej 12
3782 Klemensker
Tlf.: 56 96 65 01

 

Egebjerg udviklingspark

Bevilget: kr. 150.000

Projektets formål er at indrette en udviklingspark i Egebjerg Kommune, hvor nystartede virksomheder i rådgivningsmæssige og informationsteknologiske rammer kan udvikle deres virksomheder. Parken skal rumme 10-15 virksomheder.

Kontaktperson:

Egebjerg Erhvervsråd
Michael Grube Andersen eller Erik Stoumann
Svendborgvej 135
5762 Svendborg
Tlf.: 62 24 14 38

 

Erhvervs- og turistfremmearbejdet i Midtsønderjylland

Bevilget: kr. 300.000

Projektet er et samarbejdsprojekt "Midtsønderjyllands-samarbejdet" - et samarbejde mellem de tre Midtsønderjydske kommuner: Gram, Nørre-Rangstrup og Rødding Kommune.

Formålet er at fremme en positiv udvikling inden for erhverv og turisme, uddannelse mv. samt styrke samarbejdet i Midtsønderjylland. Herunder at styrke samarbejdet med og i forhold til øvrige relevante samarbejdsrelationer og koordinere samarbejdet inden for rammerne af øvrige samarbejdskonstruktioner. Ligeledes er det formålet at styrke grundlaget for, at der ved projektperiodens udløb kan etableres egentlige fælles kommunale strukturer på områderne.

Kontaktperson:

Projektkoordinator Trine Vester-Sørensen
Sekretariatet for Midtsønderjyllandssamarbejdet
c/o Rødding Kommune
Østergade 28
6630 Rødding
Tlf.: 73 84 24 31
Fax: 73 84 24 32
E-mail: midtland@roedding.dk

 

Etablering af læringsmiljøet "Rammer for udvikling"

Bevilget: kr. 100.000

Projektet har to overordnede formål:

 • Konkret at styrke Mariager Fjord områdets attraktionsniveau for højtuddannede via en ny form for åbent læringsmiljø, der kan imødekomme de højtuddannedes krav.
 • At udvikle en model af mere generel karakter til brug for tiltrækning af højtuddannede i landdistrikterne.

Udviklingsprojektet har fire etaper: høringer, udarbejdelse af ideskitse, etablering af læringsmijøet samt drift. Driften er dog ikke omfattet af Indenrigsministeriets Landdistriktspulje.

Kontaktperson:

Erhvervschef Robert Madsen
Mariager Kommunes Erhvervsråd
Klostermarken 18
9550 Mariager
Tlf.: 98 54 18 66

 

Fremme af turisterhvervet

Bevilget: kr. 150.000

Projektets formål er at styrke og udvikle turismeerhvervet i Spøttrup Kommune via en udviklingsorienteret analyse af turismens aktuelle situation i området og en efterfølgende etablering af et lokalt forankret "turisme-ambassadørkorps". Dermed tilvejebringes der et grundlag for den videre udvikling af Spøttrup, og samtidig igangsættes et konkret tiltag, der inddrager lokalbefolkningen, med henblik på udvikling af en model for alternativ turistinformation, som andre landdistrikter vil kunne bruge.

Kontaktperson:

Spøttrup Kommune
Henrik Villadsen
Kirke Allé 1, Ramsing
7860 Spøttrup
Tlf.: 96 83 44 00

 

IT-støttet erhvervsudvikling i Helle Kommune

Bevilget: kr. 250.000

Gennem anvendelse af ny teknologi på fire områder vil den erhvervsmæssige udvikling styrkes i bred forstand og dermed Helle Kommunes bæredygtighed i informationssamfundet.

Projektet foregår i et samarbejde mellem Helle Kommune, Helle Turist- og erhvervsråd, erhvervslivet og den lokale befolkning. Projektet har konkret til formål:

 • At opbygge Helle Erhvervscenter, der skal tilbyde erhvervsrådgivning og administration til små virksomheder.
 • At opbygge Helle-nettet, en paraplyhjemmeside der skal dække hele kommunen.
 • At opbygge Landsbykontoret, der skal fungere som en samlende arbejdsplads, hvor alle har mulighed for at komme. Landsbykontoret skal tilbyde et bredt udsnit af kontorfaciliteter for hele lokalsamfundet.
 • At koordinere et tilbud om "Helle-PC" til samtlige borgere i Helle Kommune for at fremme den lokale IT-udvikling.

Kontaktperson:

Helle Kommune
Udviklingskonsulent
Anders Haugaard Nielsen
Toften 2
6818 Årre
Tlf.: 76 77 46 00
Fax: 76 77 46 15

 

Kulturel og social udvikling

Bevilget: kr. 150.000

Gennem undersøgelser, analyser og dialog klarlægges, hvordan initiativer på det kulturelle og sociale område påvirker erhvervs- og beskæftigelsesudviklingen.

Kontaktperson:

Sakskøbing Kommune
Klaus Marius Hansen
Rådhusgade 2
4990 Sakskøbing
Tlf.: 54 73 02 00

 

Lokal Mobil Arbejdsformidling i Langebæk Kommune

Bevilget: kr. 200.000

En arbejdsformidling der er opsøgende og forebyggende i forhold til den arbejdsløse og erhvervslivet, og som er baseret på en tæt dialog mellem kommune, erhvervsliv, AF, A-kasser og den ledige. Der vil ske en løbende opfølgning til virksomheder og medarbejdere i forbindelse med jobtræning, puljejob, fleksjob og skånejob.

Kontaktperson:

Langebæk Kommune
Forvaltningschef Jan Planeta
Østergårdstræde 1 A
4772 Langebæk
Tlf.: 55 31 34 16
Fax: 55 31 34 01
E-mail: jap@langebaek.dk

 

MultiKulti - jobskabelse på Møn

Bevilget: kr. 200.000

Et forsøgsprojekt hvor der igennem egen økologisk café og Agenda 21 butik produceres og sælges grønne dagligvarer suppleret med kunsthåndværk m.m. En ny produktion af friske sunde og økologiske dagligvarer sættes i gang. Disse søges lanceret via et samarbejde med den lokale SuperBrugs og en landsdækkende økologisk grossist i dagligvarebranchen. Der ansættes en jobudvikler, som sammen med andre opgaver udvikler projektet.

Kontaktperson:

Foreningen Tværsam
Benny Rasmussen
Priorsvej 13
4780 Stege
Tlf.: 55 81 81 07
Fax: 55 81 81 67

 

OdiA - Opkvalificering til distancearbejde

Bevilget: kr. 200.000

Projekt OdiA 99 er en videreførelse og afslutning af et to-årigt projekt, som startede primo 1998. På baggrund af en gennemført kvalifikationsanalyse og opkvalificering af 20 distancearbejdere fra den offentlige sektor på Lolland startede denne gruppe en forsøgsperiode primo januar 1999. Samtidig forberedtes og iværksattes opkvalificering og forsøgsperiode for en tilsvarende gruppe fra den private sektor. I alt 43 distancearbejdere er med i projektet.

På baggrund af erfaringerne udarbejdes en "kogebog" for implementering af distancearbejde som grundlag for regional udvikling på Lolland og i andre udkantsregioner.

Kontaktperson:

Kontorchef Søren Christensen
HK Vestlolland
Nørrevold 5
4900 Nakskov
Tlf.: 54 92 01 60
Fax: 54 95 01 40

 

Rutebåd i Smålandshavet

Bevilget: kr. 100.000

Smålandshavets Færgeselskab købte i 1997 den tidligere Femø-færge med henblik på at bevare den i Smålandshavet dels som et skibshistorisk klenodie og dels som afløserfærge til indsættelse på ruterne til øerne. Selskabet ønsker at igangsætte et arbejde, der skal afdække mulighederne for at etablere en mere systematisk rutesejlads i Smålandshavet.

Der er som udgangspunkt søgt indgået samarbejde med andre turismeaktører i lokalområdet, fordi vi finder det væsentligt, at arbejdet indgår i en sammenhæng med allerede eksisterende turismeprojekter i området. Destination Lolland-Falster inddrages således omkring konceptudviklingen, markedsanalysen og opmærksomhedsskabelsen omkring projektet.

Kontaktperson:

Direktør Steen Bengtson
Smålandshavets Færgeselskab
Herredsvej 55
4944 Fejø
Tlf.: 54 71 33 98
Fax: 54 71 33 97

 

Videreudvikling af konceptet: Konkretisering og produktmodning af indsamlede idéer fra landdistrikterne i Nordjylland

Bevilget: kr. 215.000

Rådet for Agroindustri har siden sin opstart 22. august 1997 arbejdet med bredt at indsamle ideer fra landdistrikterne mhp. skabelse af aktivitet og arbejdspladser i landområderne. De ideer, som formodes at give størst aktivitet, synes at ligge indenfor: Fødevareudvikling, produktudvikling i øvrigt, teknisk produktudvikling, alternativ energi, biomasseudnyttelse, miljøprojekter og alternativ arealudnyttelse.

Det er væsentligt for at kunne udnytte ideerne at få disse analyseret og konkretiseret, før en egentlig produktmodning kan finde sted. Det er ligeledes nødvendigt at hjælpe med produktmodningen.

Kontaktperson:

Bente Albeck-Madsen
Rådet for Agroindustri
Vestergade 20
9700 Brønderslev
Tlf.: 98 80 01 88
Fax: 98 80 13 44
E-mail: agro@betc.dk

 

Aalbæk Butikscenter

Bevilget: kr. 20.000

Midlerne skal bruges til at få planlagt et minicenter i Aalbæk, som opfølgning på det tidligere projekt "Aalbæks fremtid". Midlerne skal bruges til projektering, lokalplan, klargøring af projekt til opførelse, fremkaldelse af lejere mm.

Kontaktperson:

Aalbæk Handelstandsforening
Peter Nielsen
Skagensvej 34
9982 Ålbæk
Tlf.: 98 48 89 33

 

2.2 Kultur- og fritidsaktiviteter

 

4H Haver

Bevilget: kr. 10.000

De lokale klubber vil gerne etablere klubhaver.

4H-børnene skal have hver deres have på et fælles lejet areal. De skal selv dyrke deres grøntsager og blomster. Det er meningen, at områdets pensionister skal gå børnene til hånde, dels med gode råd og dels med lidt hjælp til lugning mm.

Endvidere skal der afholdes markeder, hvor områdets befolkning kan komme og købe hjemmedyrkede grøntsager, evt. økologiske.

Kontaktperson:

Bornholms 4 H
Ingrid Boesen
Åkirkebyvej 59
3700 Rønne
Tlf.: 56 96 40 76

 

4H i kontakt med børn og unge fra land og by

Bevilget: kr. 5.000

Formålet med 4H"s projekt er at komme i kontakt med børn, unge og deres forældre i forbindelse med markedet, dyrskuer, arrangementer på skoler og andre steder, hvor 4H får mulighed for at deltage. Aktiviteten skal være bolchekogning, som vil trække nysgerrige til 4H"s tilbud, hvormed man kan få hul på en god snak om 4H, samtidig med at børnene får lov til at klippe deres egne bolcher. Midlerne skal bruges til indkøb af bolchegrej, borde, kogeplader, gryder og lignende, så vi har fire sæt mobile aktiviteter, der kan trække nysgerrige til 4H-udstillingerne. Aktiviteten skal hovedsagelig anvendes i områder af Vendsyssel, der mangler 4H-aktiviteter

Kontaktperson:

Hanne Hedegaard Andersen
Landbogården
Agertoften 8
9330 Dronninglund
Tlf.: 96 47 62 29

 

4H Markedsdage

Bevilget: kr. 75.000

Der laves et tre dages arrangement, hvor 4H vil søge at udvikle og fremme 4H"s børne- og ungdomsarbejde. Med en bred vifte af aktiviteter vil 4H samle land og by; øge forståelsen for sammenhængen mellem natur og samfund; vise og give respekt og tage ansvar overfor vores dyr, jord, natur og miljø.

I et stort samarbejde på tværs af et utal af lokale interessegrupper skabes endvidere tre familiedage med "prøv det selv muligheder", "forstå hvad du ser", markedsstemning og alternativt livssyn.

Kontaktperson:

Vestsjællands 4H
Kirsten Egede
Møllevej 15
4140 Borup
Tlf.: 57 52 77 37

 

Aktivitetssted for børn og unge

Bevilget: kr. 20.000

Formålet er at skabe et aktivitetssted for børn og unge.

Kontaktperson:

Endelave Beboerforening
Dorthe Munk Olsen
Kongevejen 77, Endelave
8700 Horsens
Tlf.: 75 68 90 66

 

At gøre en lille landsby synlig og attraktiv

Bevilget: kr. 25.000

Vi har som 1. prioritet valgt at opsætte byporte på amtsvejen og de to kommunale veje. Dette gøres for, at trafikanterne kan lægge mærke til, at her er Ellinge by. Portene bliver lavet i træ, da Fyns Amt anbefaler dette og har givet mundtligt tilsagn om opsætning af portene.

Som 2. prioritet har vi valgt at købe julehjerter til ophængning i lysmasterne. Denne udsmykning tager udgangspunkt i juletræet, som vi sætter op på en trekant i byen. Hjerterne hænger ved vejene, der går ud fra dette. Dette startede vi på i julen 1998 og håber dermed at kunne nå hele byen rundt.

3. prioritet er belysning af landsbyens stævnetræ.

Kontaktperson:

Hans Ejvind Hansen
Gl. Byvej 8
5540 Ullerslev
Tlf.: 65 98 12 20

 

Biblioteksfilialernes fremtid som landsbybibliotek og aktivitetshus

Bevilget: kr. 75.000

Støtteforeningen for Lokalbiblioteket i Bylderup-Bov er med støtte fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje gået i gang med anskaffelse af teknisk udstyr til biblioteket. Der er således indkøbt to computere til elektronisk registrering af udlån. Kommunedata er desuden i gang med at indlægge vor bogsamling i MikroMaster-systemet.

På længere sigt håber vi at kunne oprette en datastue på biblioteket for på denne måde at gøre det muligt for især ældre i lokalområdet at lære at bruge edb. Derved kan befolkningens opdeling i et a- og b-hold undgås.

Kontaktperson:

Hardy Knudsen
Surreroj 7
6372 Bylderup-Bov
Tlf.: 74 76 24 11

 

En snes præster og to præstegårde. Kapitler af Osted og Allerslev Sognes præste- og præstegårdshistorie

Bevilget: kr. 14.500

Projektet er det første forsøg på en samlet beskrivelse af Osted-Allerslev Sognes præste- og præstegårdshistorie fra reformationen til ca. 1950. Fra reformation kender vi navnene på samtlige sognepræster. Projektet forsøger at sætte kød på disse navne ved at skildre deres daglige liv og de landøkonomiske forhold - op i dette århundrede var præsterne tillige landmand, som levede af præstegårdsjorden og af tiendebetalingen. Det hele sættes ind i en overordnet ånds- og kirkehistorisk sammenhæng.

Projektet kulminerer med en detaljeret beskrivelse af sidste århundrede, hvor de folkelige og kirkelige vækkelser fik en meget stor indflydelse på pastoratets forhold. Det gav sig bl.a. udslag i dannelsen af en frimission og en valgmenighed.

Projektets resultater vil blive udgivet i en ca. 250 sider stor bog med mange illustrationer.

Kontaktperson:

Sognepræst Thorsten Dam-jensen
Byvejen 30 A, Osted
4000 Roskilde
Tlf.: 46 49 70 97

 

Familiekøkken

Bevilget: kr. 5.000

Formålet er at oprette et madværksted med sund og nærende mad for børn og forældre. Kurset kører over flere gange og vil vare ca. 3,5 time pr. gang. Vi forventer at få afprøvet nye, spændende og ernæringsrigtige opskrifter. Det forventes, at far, mor, børn og evt. bedsteforældre arbejder sammen i køkkenet. Hver aften afsluttes med en præsentation af maden og til sidst fællesspisning.

Kontaktperson:

Hanne Jensen
Mølledraget 2
8653 Them
Tlf.: 86 84 76 02

 

Fjaltring Landsbyhøjskole

Bevilget: kr. 40.000

Afvikling af en højskoleuge, der planlægges gennemført af lokale kræfter. Deltagerne forventes at være lokale beboere samt folk fra resten af landet.

Kontaktperson:

Fjaltring Landsbyhøjskole
Anders Bune
Kjeldbjergvej 13, Fjaltring
7620 Lemvig
Tlf.: 97 88 71 14

 

For folkets skyld - Et grundlovsspil

Bevilget: kr. 50.000

Projektet består af et skuespil, som spilles i tre akter på tre lokaliteter, hhv. på scene i Svaneke, på en båd samt på friluftsscene på Christiansø. Skuespillet tager udgangspunkt i Dr. Dampes besværligheder forud for grundloven. Scene 2 forventer at inddrage det lokale samfund på Christiansø til at medvirke mv.

Kontaktperson:

Scene 2
Lisbeth Levisen Møller
Ferskesøstræde 28
3730 Neksø
Tlf.: 56 49 27 25

 

Foreningssekretariatet i Skærbæk Kommune

Bevilget: kr. 125.000

Skærbæk Kommune ønsker en udvikling, som opbygger og videreudvikler fritids- og kulturforeningers samarbejde udover sognegrænsernes barrierer.

Derfor opbygges et foreningssekretariat, som koordinerer foreningernes aktiviteter udover kommunens sognegrænser. Sekretariatet skal ligeledes hjælpe foreninger med praktisk hjælp.

Der udvikles hermed en ekspertise og viden til gavn for dels foreningslivet og dels en proces rettet mod et stadig øget samarbejde kommunens foreninger imellem, hvor sognegrænser ingen betydning har.

Kontaktperson:

Skærbæk Kommune
Kåre Strøm
Storegade 51
6780 Skærbæk
Tlf.: 73 95 95 95

 

Fra munkekloster til landsbyer på Internettet - et informationsprojekt om Øster Hæsinge og Brahetrolleborg Sogne

Bevilget: kr. 80.000

Formålet med projektet er at videreudvikle dialogen og samarbejdet i lokalområdet, samt at få flere nye tilflyttere til området og gøre de nuværende beboere mere opmærksomme på de særlige kvaliteter, der er ved at bo i området. Det skal ske ved hjælp af et informationshæfte og et web-sted på internettet, der løbende opdateres. Hæftet skal bl.a. husstandsomdeles og udbredes via fx ejendomsmæglere, skoler, biblioteker mv.

Kontaktperson:

Lokalrådet for Øster Hæsinge
Birgit Jørgensen
Haagerupvej 42
5600 Faaborg
Tlf.: 62 64 14 63

 

Fælles teater og musikuge

Bevilget: kr. 50.000

Vi bor i en af landets tyndest befolkede kommuner, der har bibeholdt de små skoler og oprettet børneinstitutioner i yderdistrikterne. Et af argumenterne mod disse institutioner er, at børnene ikke har sociale kontaktflader nok. Vi vil med projektet bl.a. råde bod på dette ved at bringe alle børnene sammen i et fælles projekt.

Kontaktperson:

Berno Jacobsen
Skadhaugevej 4
7741 Frøstrup
Tlf.: 97 99 16 01

 

Generationernes mødested i Mou

Bevilget: kr. 25.000

Formålet med projektet er at tilvejebringe en organisationsmodel, som sikrer, at alle interesser bliver repræsenteret i udformningen og beskrivelsen samt dokumentationen i "Generationernes mødested i Mou". Endvidere skal projektet være med til at nedbryde skellene mellem generationerne, således at man mødes i det lokale fællesskab.

Deltagerne vil være foreninger fra lokalområdet og personer, der viser interesse for projektet. Projektet retter sig mod lokalområdet Mou, Dokkedal, Egense og Kærsholm.

Kontaktperson:

Mou Idrætsforening
Finn Ladefoged
Ribesvej 9, Mou
9280 Storvorde
Tlf.: 98 31 17 32

 

Gjellergård - aktivitetsudvidelse

Bevilget: kr. 150.000

Projektet skal med Hjemstavnsgården Gjellergaard som centrum skabe bedre kendskab til egnens muligheder for såvel turister som fastboende. Projektet ønsker at skabe en anden form for turisme end den traditionelle, ligesom det er ønsket at udbrede kendskabet til livet på landet for 100 år siden. Projektets ide er at gennemføre forskellige temaer, hvoraf enkelte vil være kortvarige og andre gerne rullende og tilbagevendende begivenheder.

Kontaktperson:

Bestyrelsen for Foreningen Gjellergård
Inga Kristensen
Mimersvej 12
7620 Lemvig
Tlf.: 97 82 17 60

 

Grundlovsspil i forbindelse med 150-års jubilæet

Bevilget: kr. 50.000

Formålet er at lave et grundlovsspil som egnsspil i Møldrup Kommune. Formålet er at skabe et bredt samarbejde mellem foreninger, borgere, forskellige interessegrupper, forskellige aldersgrupper samt mellem professionelle og amatører. Desuden ønskes det at holde fast i egnens historie og kultur samt vise, at der også i en landkommune kan gennemføres større kulturelle projekter.

Kontaktperson:

Lise Elmgaard
Kærvej 22
8832 Skals
Tlf.: 86 69 46 19

 

Guldborg Falsters Klub- og Forsamlingshus

Bevilget: kr. 25.000

Projektet har til formål at forbedre mulighederne for socialt og kulturelt samvær i Guldborg Falster ved at indrette et forsamlingshus.

Der er allerede afholdt generalforsamling og et foredrag i huset, og der er planlagt gadefest, bankospil og nytårsfest mv.

Kontaktperson:

Guldborg Falsters Forsamlingshus
Linda Karin Jacobsen
Storstrømsvej 21
4862 Guldborg
Tlf.: 54 77 05 64

 

Hvalsø Bio & Kulturhus

Bevilget: kr. 25.000

Reetablering af Hvalsø Bio som biograf og kulturhus. Trods flere forsøg er det ikke lykkedes at drive Hvalsø Bio som biograf i flere år. Nu forsøger en nystartet forening at udvide biografdriften med en kulturhusdel, således at lokalerne bliver til Midtsjællands kulturelle mødested. Efter som publikum kommer fra tre amters landkommuner vanskeliggør dette mulighederne for at få tilskud.

Kontaktperson:

Gert Fabrin
Tølløsevej 15
4330 Hvalsø
Tlf.: 46 40 92 83

 

Internet-cafe, Internet-hjemmeside og ældreaktiviteter i Øster Nykirke Sogn af Foreningen "Hatten"

Bevilget: kr. 200.000

Projektet har til formål at udbrede kendskabet til Internet mm. til grupper, som ikke har så let adgang hertil, herunder de ældre. Øster Nykirke Sogn omfatter to små landsbyer - Vonge og Kollemorten - som hver får en afdeling af internetcaféen. Øster Nykirkes hjemmeside skal øge muligheden for at udbrede kendskabet til de attraktive muligheder i området og herigennem styrke landsbyernes vækst samt sikre grundlaget for skole og handel.

Endvidere ønskes der - i forlængelse af et tidligere projekt - igangsat aktiviteter i dagtimerne for ældre og andre arbejdsfrie beboere til udnyttelse af allerede eksisterende faciliteter, som vil give mulighed for et bredere udbud af aktiviteter og arrangementer efter princippet: Hjælp til selvhjælp.

Kontaktperson:

Foreningen "Hatten"
Bodil Ballegaard
Pindborgvej 13
Kollemorten
7372 Give
Tlf.: 75 80 32 80

 

Korup Skole

Bevilget: kr. 75.000

Formålet er at skabe et fritids og kulturcenter/mødested, som dels skal sikre lokalsamfundets beståen og samtidig give ældre mulighed for at mødes og skabe sociale netværk samt dyrke fritidsaktiviteter.

Kontaktperson:

Ældresagen i Skørping Kommune
Formand Eva Holm Christensen
Viffertsholmvej 7
9560 Hadsund
Tlf.: 98 33 76 83

 

Kultur/Beboerhus med multimedier

Bevilget: kr. 75.000

Det er projektets formål at forbedre og udbygge såvel kvaliteten af det tekniske udstyr som kvantiteten af adgange til medierne til gavn for foreninger og oplysningsformål, interessegrupper og nye initiativer i lokalområdet. Eksempelvis er det nu blevet muligt at vise opera i en god billed- og lydkvalitet på stort lærred fra video/DVD m.m.

Kontaktperson:

Trankær Sogns Beboerforening
Næstformand Henni Starup
Korsebøllevej 7
5953 Tranekær
Tlf.: 62 59 15 66

 

Kulturekspressen - banebrydende samarbejde

Bevilget: kr. 50.000

Vegger og Blære er to typiske stationsbyer fra århundredeskiftet. Den nu nedlagte privatbane er nu bindeled i form af en cykelsti.

Blære Beboerforening og Vegger Borgerforening tager initiativ til, at 100 året for banens etablering bliver starten på 100 års samarbejde på tværs af sognegrænserne.

Aktiviteterne vil omfatte alle former for idræt og kultur.

Kontaktperson:

Erik Bisgård
Blærevej 60
9600 Aars
Tlf.: 98 66 64 40

 

Kulturelle arrangementer i forbindelse med Østervrå´s 500 års jubilæum i 1999

Bevilget: kr. 75.000

Formålet er at afholde, inspirere, lede og koordinere byens og omegnens foreninger til medvirken og afholdelse af byen Østervrås 500 års jubilæum i 1999. Herved skabes grundlaget for nogle usædvanlige kulturoplevelser i jubilæumsåret samt profilering af landsbysamfundet.

I et samarbejde med foreninger og institutioner i lokalområdet vil der blive arrangeret gospelkoncert, lokalhistorisk udstilling og lokalhistorisk byvandringer, parade som fagenes fest, kunstudstilling, Skt. Hans fest ved nyanlagt naturområde, foredrag, spejder for en weekend, gymnastik på tværs, musikarrangementer af flere forskellige arter. Dette vil være med til at øge bevidstheden om kulturtilbud i et landsbysamfund.

Kontaktperson:

"Østervrå 500 år"
Vivi Jensen
Høngaardsvej 29
9750 Østervrå
Tlf.: 98 95 13 57

 

Kulturstafetten

Bevilget: kr. 100.000

Projektet er et "Rollerskateprojekt", hvilket vil sige, at hovedaktiviteten er benyttelse af rulleskøjter, skateboards samt BMX-cykler på særligt konstruerede ramper.

En container er udstyret med ramper samt udstyr i form af rulleskøjter, skateboards, samt en enkelt BMX-cykel.

Ramperne er tilgængelige hele dagen, medens udstyret kan lånes i åbningstiden, hvor der er bemanding tre timer hver dag.

Containeren er flytbar og flyttes derfor rundt i kommunens yderdistrikter, hvor den er opstillet i en periode på en måned, hvorefter den flyttes til et andet område.

Det er målet at forene børn og unge i en fysisk udfordrende aktivitet. Det er et senere mål at forankre aktiviteterne i faste installationer i yderområderne i kommunen.

Kontaktperson:

Kulturstafetten
Mona Basselbjerg
Rughavevej 8
8800 Viborg
Tlf.: 87 25 32 60

 

Kvols - Børnenes By

Bevilget: kr. 40.000

Formålet med projektet er at forbedre børnenes vilkår i Kvols ved:

 • At etablere fælles areal / naturplads.
 • At indrette Kvols Forsamlingshus til brug for børnene.
 • At afholde arrangementer for børnefamilier i Kvols.
 • At afholde arrangementer for børnene i Kvols.

Kontaktperson:

Kvols Børneklub
Klaus Frejo Poulsen
Virksundvej 25
8831 Løgstrup
Tlf.: 86 64 33 34

 

Lad kulturen binde sammen

Bevilget: kr. 200.000

Oprettelse af et kommunalt kultursekretariat med ansættelse af en kulturkonsulent, der formidler et samarbejde mellem kulturudbyderne, profilerer kulturaktiviteterne og fremmer samarbejdet mellem udbydere og brugere. Koordinering af aktiviteter og information om kulturudbudet via de lokale medier og Internet samt via udgivelse af særlige publikationer.

Kontaktperson:

Lisbeth Baggesen
Harkenvej 92
9800 Hjørring
Tlf.: 98 99 82 78

 

Landsbycenter Fjelstervang

Bevilget: kr. 100.000

Vi er en gruppe, som består af lokale foreninger, kirke og skole, som har arbejdet med en ide til et fælles projekt "Landsbycenter Fjelstervang". Projektet skønnes at kunne afhjælpe lokalsamfundets behov og krav for lokaler til vidt forskellige gøremål og aktiviteter nu og i fremtiden.

Det formodes, at huset vil kunne tilføre sognet en større helhed og give helt nye muligheder for et aktivt liv og medvirke til at gøre lokalsamfundet til et attraktivt sted at bosætte sig. Huset tænkes placeret på skolens grund så tæt på kirken som muligt.

Ifølge den foreløbige skitse indeholder huset en stor kultur/idrætssal, et antal værksteder, mødelokaler samt faciliteter for kirkens personale. Huset er på ca. 1100 kvadratmeter, fordelt på to etager.

Huset skal drives som en selvejende institution med en lejeindtægt fra kirken svarende til brugen af de lokaler og faciliteter, som kirken ønsker at gøre brug af.

Kontaktperson:

Landsbycenter Fjelstervang
Bruno Bjerregaard
Troldhedevej 24, Fjelstervang
6933 Kibæk
Tlf.: 97 16 62 36

 

Landsbyens Mødested - Døstrup Plads til udvikling - udvikling i landsbyen

Bevilget: kr. 100.000

Der igangsættes en indretning af mødested for lokale foreninger, interesseorganisationer og studiegrupper med PC-arbejdspladser. Indretning af værested for dagplejemødre med småbørn, børn og unge efter skoletid og klub for unge. Desuden renoveres scenefaciliteterne for amatørteateret for børn og unge. Endelig afholdes et udviklingsseminar.

Kontaktperson:

Døstrup Forsamlingshus
Formand Inger K. Winther
Døstrupvej 132, Døstrup
9500 Hobro
Tlf.: 98 55 73 02

 

Landsdækkende kultur- og fritidslivsstøtte

Bevilget: kr. 100.000

Mobilt naturværksted med tilknyttet naturvejleder. Udstyret kan frit lånes af alle foreninger, ligesom naturvejlederen kan lave spændende arrangementer lokalt. Der er pt. etableret samarbejde med 60 kultur- og fritidsforeninger rundt i hele Danmark, og dette samarbejde skal udbygges. Det er muligt for foreninger at låne udstyr samt lokaler på Dansk FolkeFeries feriecentre rundt om i landet.

Kontaktperson:

Torben Bürgel Nielsen
Gilleleje FerieCenter
Tinkerup Strandvej 8 A
3250 Gilleleje
Tlf.: 48 35 53 11
Fax: 48 30 36 65

 

Lokalbladet Bråby-Skuderløse-Teestrup

Bevilget: kr. 25.000

Projektet skal støtte starten og sikre den fremtidige udgivelse af et lokalblad for områdets foreninger og beboere. Endvidere oprettes der en hjemmeside for Lokalrådet på Internettet med det særlige formål at gøre lokalbladet tilgængeligt på Internettet.

Kontaktperson:

Lokalrådet Bråby-Skuderløse-Testrup
Palle Ystrøm
Villavej 23, Bråby
4690 Haslev
Tlf.: 56 32 64 81

 

Lokalt ServiceCenter for Nørager

Bevilget: kr. 75.000

Projektet går ud på at forankre de initiativer, som gennem flere år har været under opbygning i relation til Væksthus-Nørager, som bl.a. har omfattet en række sociale, arbejdsmæssige og kulturelle aktiviteter. I 1997-98 er der med støtte fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje udarbejdet et konkret forslag til etablering af et borger- og kulturhus, der samtidig skal fungere som et lokalt service-center.

Nørager Kommune er nu parat til at lade dette projekt indgå i en planlagt "helhedsorienteret byfornyelse". Væksthus-Nørager er bedt om at indtræde i en tværgående projektgruppe, som skal koordinere de samlede byfornyelsesinitiativer. Væksthus-Nørager har derfor behov for at skaffe medfinansiering i endnu et år til bl.a. sin grønne guide, der har en tovholderfunktion i det samlede projekt.

Kontaktperson:

Søren Christensen
Rørbæk-Centret
Løgstørvej 150
9610 Nørager
Tlf.: 98 55 11 90

 

Motion for ældre i Bogense Kommune

Bevilget: kr. 30.000

Foreningens formål er fortsat at få aktiveret flere i landdistrikterne. Vi har i øjeblikket aktivitet i to sogneområder og arbejder på at få aktivitet i yderligere 2-3 områder inden den kommende sæson starter 1. september bl.a. ved orienteringsmøder i de lokale forsamlingshuse og annoncering.

På nuværende tidspunkt er der aktivitet i Nørreby og Skåstrup Forsamlingshuse samt Nordfynshallen i Bogense. Her har vi på nuværende tidspunkt fire instruktører, men vi forventer, at yderligere mindst to til tre instruktører vil blive uddannet til at undervise.

Kontaktperson:

Carl Erik Rasmussen
"Motion for ældre i Bogense Kommune"
Kløvervænget 5
5400 Bogense
Tlf.: 64 81 15 60
E-mail: c.e.rasmussen@post.tele.dk

 

Nordby posthus og bibliotek

Bevilget: kr. 200.000

I samarbejde med Nordby Borgerforening og Samsø Kommune vil Økomuseum Samsø gennem en samdrift af posthus og bibliotek dels redde det lukningstruede posthus og dels etablere et lille kommunikations- og kulturcenter i et lokalsamfund.

Foruden muligheden for service og kommunikation, som posthus- og biblioteksfunktion udgør, tilbydes borgerne et kulturelt mødested samt en nyindrettet lokalhistorisk udstilling til glæde for byens mange turister.

Kontaktperson:

Økomuseum Samsø
Lis Nymark
Museumsvej 10
8305 Samsø
Tlf.: 86 59 21 50

 

Nye Gymnastikredskaber

Bevilget: kr. 10.000

Det er projektets formål at anskaffe nye gymnastikredskaber. Vi håber hermed at kunne holde børnene i vores forening i længere tid og måske også få flere ledere. Vi kan ikke bare se på at "vores" unge forsvinder til større klubber, da det er så utroligt vigtigt for livet i en lille landsby, at der er et aktivt foreningsliv.

Kontaktperson:

Borris Gymnastik & Ungdomsforening
Anne Mette Jørgensen
Tarpbjerg 11, Borris
6900 Skjern
Tlf.: 97 36 64 90

 

Opførelse af shelter til KFUM spejderne på Fur

Bevilget: kr. 15.000

Formålet er at opføre et shelter. Dette er en overdækket platform, som er hævet et stykke over jorden, opført i samme stil som en bjælkehytte.

Det er planen, at shelteren skal opføres i foråret 1999, hvor spejderforældre samt grupperåd vil få mulighed for at deltage i projektet, hvor også en erfaren "shelterbygger" vil deltage og instruere.

Der er fundet en absolut velbeliggende placering på naturlejrplads ved Rødsten på Fyr.

Kontaktperson:

Sundsøre Kommune
Flemming Jensen
Skolevej 5, Breum
7870 Roslev
Tlf.: 97 57 62 11
Fax: 97 57 61 97

 

Produktudvikling med udgangspunkt i Endelave Lægeurtehave

Bevilget: kr. 100.000

Projektets formål er at udvikle produkter med relation til Endelave Lægeurtehave, således at denne bliver en ustøttet arbejdsplads til gavn for øens beboere. Der stiles ligeledes mod dyrkning af alternative landbrugsafgrøder.

Kontaktperson:

Endelave Lægeurteforening
Lise Birkmose
Vesterby 37, Endelave
8700 Horsens
Tlf.: 75 68 90 26

 

Projekt "Grønt Område"

Bevilget: kr. 50.000

En uudnyttet sportsplads strategisk velbeliggende ved skole, børnehave, forsamlingshus og eksisterende sportsplads gør stedet helt rigtigt til projekt "Grønt Område".

Stedet skal fungere som en oase for egnen, som et landområde med spredt bebyggelse. Det skal omfatte boldspil, petang, beach-volley, labyrint, pilehytter, klatrebane, forhindringsbane med bolde, et hyggeligt område med bænke og borde samt beplantning af forskellig slags.

Det skal være et sted, hvor små og store samt unge og ældre kan sætte hinanden stævne og få en god oplevelse til sjæl og krop.

Kontaktperson:

Inge Th. Hansen
Billundsvej 40
7323 Give
Tlf.: 75 73 80 11

 

Projekt fritidsaktiviteter for børn og voksne i Bråby lokalområde med Bråby Lilleskole som samlingspunkt

Bevilget: kr. 150.000

Formålet er at etablere fritidsaktiviteter for fortrinsvis de 10-14 børn og unge i Bråby lokalområde samt integrere dette i Bråby Lilleskole.

Gennem oprettelse af foredragsvirksomhed og interessegrupper forsøges endvidere en etablering af et lokalt kulturelt samlingspunkt som basis for styrkelse og udvikling af netværk i lokalsamfundet.

Kontaktperson:

Bråby Lilleskole
Bråby bygade 14
4690 Haslev
Tlf.: 56 32 61 57

 

Projekt Jazzbuzz - research & udvikling

Bevilget: kr. 50.000

Formålet er at lave et koncert- og transportkoncept, der retter sig mod landdistrikterne og råder bod på den mangelfulde kollektive trafik, netop på de tidspunkter, hvor man går til musikarrangementer.

Formålet er således at forbedre de praktiske og økonomiske muligheder for både publikum og arrangør, og på den måde sikre, at det for publikum bliver det kunstneriske tilbud og ikke de praktiske forhindringer, der prioriteres.

Kontaktperson:

Mountain
Steffen Damsgård Hansen
Bjergsøvej 47
4534 Hørve
Tlf.: 59 66 88 86

 

Projektering af aktivitetshus i Harte

Bevilget: kr. 50.000

På baggrund af et ideprojekt, som er udarbejdet bl.a. ved hjælp af midler fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje i 1996, er det planlagt at få udarbejdet et projektforslag, der kan opfylde de krav, som stilles dels af Kolding Kommune og dels af andre bidragsydere for en realisering af projektet, som forventes gennemført i 1999/2000. Det udarbejdede ideprojekt opfylder de behov, som foreninger og institutioner i lokalområdet har.

Kontaktperson:

Harte Fritidscenter
Formand Arne Dornhoff
Brogårdshaven 38
6000 Kolding
Tlf.: 75 52 19 72

 

Præstegården som samlingssted før og nu

Bevilget: kr. 13.000

I anledning af præstegårdsladens 400 års jubilæum vil vi i Nimtofte fremføre et kursus over ladens historie og dens nærmeste omgivelser. En gruppe fra byens foreningsliv har fundet historien frem og skrevet et lille egnsspil, der fremhæver enkelte tidsafsnit. "Skuespillere" er borgere fra byen. Statisterne er lokale børn med børnelege og sange og et lokalt mandskor, der underholder mellem akterne. Der er tømre og stenmestere, der arbejder med hhv. tømmerkonstruktionen og stenpikninger, så der hele tiden er liv omkring scenen. Sidst i projektet får vi endvidere hjælp fra en professionel instruktør. Desuden laver egnsarkivet en udstilling om det lokale miljø ved præstegården.

Kontaktperson:

Egon Kristiansen
Svenstrupvej 2
8581 Nimtofte
Tlf.: 86 39 80 47
Fax: 86 39 80 53

 

Sejerø før og nu. Udstilling i foto og malerier kombineret med musik arrangementer

Bevilget: kr. 15.000

I en gammel nyrenoveret gård ønskes det at gennemføre en udstilling med foto, malerier og andet, som viser Sejerø fra ca. 1890 til nu. Samtidig vil der på gården være musikarrangementer samt legestue for børn og voksne.

Kontaktperson:

Sejerø Kulturforening
Ing-Mari Ganzeq
Sejerbyvej 26
4592 Sejerø
Tlf.: 59 59 03 12

 

Skarrild Kultur- og Idrætscenter

Bevilget: kr. 75.000

Med det formål at skabe et attraktivt nærmiljø for nuværende og kommende borgere samt en sammenhæng mellem aktiviteter i skole og det kommende center, der tillige skal være fælles samlingssted for områdets borgere, vil vi søge at opbygge et hus med multifunktion på både kultur og idrætsområdet.

Der tænkes etableret et hus, som kan fungere med flere forskellige ting på én og samme tid, såsom teater, dans, forskellige former for idræt, mødeaktiviteter, forsamlingshus og meget mere. Om muligt vil vi forsøge at trække handicapaktiviteter til fra et større geografisk område samt tilbyde idrætstid til et nærliggende kursuscenter og idrætscenter.

Projektet udføres i et samarbejde med flere lokale foreninger.

Kontaktperson:

Initiativgruppen
Erik Degn
Nr. Grenevej 5, Skarrild
6933 Kibæk
Tlf.: 97 19 65 16

 

Sommertelt i Havnsø

Bevilget: kr. 25.000

Der opstilles et stort telt i Havnsø på havnepladsen i 5-6 uger i sommeren 1999. Teltet anvendes af diverse foreninger, firmaer, institutioner m.m. til arrangementer, der er åbne for publikum. Arrangementerne kunne fx omfatte koncerter, udstillinger, sport mv.

Kontaktperson:

Mountain v/ Steffen Damsgård Hansen
Bjergsøvej 47
4534 Hørve
Tlf.: 59 66 88 86

 

Sport og bevægelse i et lille landsbysamfund

Bevilget: kr. 10.000

Vi er et lille landsbysamfund med ca. 80 hustande. Det består af ældre mennesker og for den største del unge med børn. På den bestående fodboldbane i byen arbejder vi på at få to basketballstandere med kurve og en asfalteret bane. Dette kunne komme byens og skolens børn til gode.

Kontaktperson:

Lars Jensen
Skibstedvej 46
9293 Kongerslev
Tlf.: 98 33 13 55

 

Stenderup-Krogager Fritids- og Kulturhus

Bevilget: kr. 75.000

Stenderup-Krogager Fritids- og Kulturhus er et projekt, som skal medvirke til at sikre og forbedre lokalområdets udvikling. Huset vil blive et fælles samlingspunkt for alle indbyggere og foreninger i landområdet. Projektet bygger på en bred opbakning fra forskellige lokale grupper, ligesom projektet i høj grad rejses på frivillig lokalt arbejde.

Fritids- og Kulturhuset vil komme til at rumme alle former for aktiviteter inden for kultur, idræt og fritid på tværs af alder og interesser.

Kontaktperson:

Stenderup-Krogager Fritids- og Kulturhus
Formand Reinar Sandager
Egebjerg Landevej 25, Krogager
7200 Grindsted
Tlf.: 75 33 94 23

 

Temasamarbejde og informationscenter for Jyske brunkulslejer, deres naturgenopretning, oplevelsesværdi og potentiale for turismens udvikling i lokalområdet.

Bevilget: kr. 100.000

Projektet går ud på at renovere og bevare en tidstypisk og til tider meget vigtig station fra 1881 samt etablere et kulturtilbud, der har relevans for egnes speciale nemlig brunkul. Målet er at fremme kendskabet, oplevelsesværdien og turistindtjeningen i forbindelse med de gamle brunkulslejer gennem et samarbejde mellem ejere, lejere, myndigheder, naturorganisationer, historikere, turistforeninger og derigennem understøtte nystartede turistattraktioner.

En vigtig del af projektet er at vise og fortælle flest mulige om naturens forunderlige evne til at reetablere sig selv i de forladte brunkulslejer og hvad baggrunden var før denne naturgenopretning gennem et elektronisk informationscenter suppleret med udstillinger, scenarier, plancher og modeller.

Kontaktperson:

Troldhede Station
Bertel Jensen
Bjørslevvej 10, Troldhede
6920 Videbæk
Tlf.: 97 19 41 37
E-mail: bertel@post10.tele.dk

 

Thorsted Gadekær

Bevilget: kr. 15.000

Formålet med projektet er at gøre et gammelt tilgroet sumpområde med en tilstødende branddam i landsbyen til et mere rekreativt sted med uddybning / opgravning til et gadekær, mens der samtidig etableres en mindre rasteplads til glæde for lokalbefolkning og turister. Det ligger på Viborg Amts rute for cykelturister tæt ved skovområde. Om vinteren kan området benyttes af nærliggende friskole m.fl. til skøjtebane. Der skal endvidere etableres en del beplantning til glæde for dyre- og fugleliv.

Kontaktperson:

Thorsted Beboerforening
Formand Per Rask
Thorstedvej 139, Thorsted
7700 Thisted
Tlf.: 97 97 15 97

 

Udbygning af Stenstruphallen til Lokalområdets kultur- og aktivitetscenter

Bevilget: kr. 60.000

Stenstruphallen og Egebjerg Kommune indgår et samarbejde omkring nybygning og indretning af et kultur- og aktivitetscenter, hvor stationsbyen Stenstrups eksisterende kulturelle og idrætslige aktiviteter samles med nye muligheder i et center. Formålet med centeret skal være gensidig inspiration i spændingsfeltet, hvor aktiviteter af forskellig art samles på ét sted på trods af eksisterende "kulturskel".

Det nye kulturcenter skal inspirere til og skabe rum for nye aktiviteter og gennem sin fleksible indretning opfange de ændringer i det lokale kultur- og fritidsliv, der givet vil komme.

Kontaktperson:

Stenstruphallen
Jens Raahauge Jensen
Vinkelvej 4
5771 Stenstrup
Tlf.: 62 26 32 42

 

Udvikling af kulturelle aktiviteter i bred forstand i Engesvang gennem etablering af kulturhuset "Den Gamle Biograf"

Bevilget: kr. 75.000

Projektet omfatter ombygning og nyindretning af den gamle biograf til kulturhus. Vi ønsker en totalløsning, hvor huset danner en ny og mere fleksibel ramme om byens kulturelle liv bl.a. med en multisal med plads til op til 150 mennesker.

Vi forventer, at husets vigtigste aktivitetsmuligheder vil blive:

Et teater, der fx kan bruges til børneteater eller revy og har fleksible sceneelementer, således at scenen kan fjernes, hvis salen skal bruges til andre formål.

Musikarrangementer med fx sangaftener, musikcafeer og koncerter arrangeret af lokale kræfter og Engesvang Musikforening.

Møder og foreningsarrangementer for områdets mange foreninger.

Videreførelse af forsamlingshustradititionen således at huset kan bruges til private fester og som byens samlingssted.

Kontaktperson:

"Den Gamle Biograf"
Lene Pedersen
Mosevej 3
7442 Engesvang
Tlf.: 86 86 52 06

 

2.3 Miljøforbedringer og ressourcebesparelser

 

Alternative transportløsninger

Bevilget: kr. 100.000

I 1998 er iværksat udvikling af samkørselordninger for pendlere med bopæl eller arbejdsplads i Nordvestjylland via en samkørselsdatabase på Internettet. Denne del af projektet sigter mod at nedsætte transportarbejdet mellem hjem og arbejdsplads i tyndtbefolkede landområder, hvor det er vanskeligt at etablere et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt tilbud om kollektiv trafik, som tillige er attraktivt for brugerne.

Sideløbende etableres andelsbilklubber i Ringkøbing Amt, som et middel til at reducere transportarbejdet og samtidig ændre transportadfæren. Når de tekniske og organisatoriske løsninger kan tilbydes brugerne primo 1999 skal resten af 1999 bruges til markedsføring for at få optimeret antallet af brugere. Endelig er det målet at videregive erfaringer til andre tilsvarende initiativer samt deltage i et landsomfattende netværk af samkørselsprojekt og carsharingsklubber.

Kontaktperson:

Alternative Transportmuligheder
Hans Stokholm Kjer
Sandkrogvej 12
7790 Thyholm
Tlf.: 97 87 90 25

 

Bedre og mere miljøvenlig energiudnyttelse i tyndt befolkede områder

Bevilget: kr. 200.000

Projektets formål er ved opstilling af demoanlæg (mini-kraftvarmeværk) at søge at fremme udviklingen og forståelsen for bedre energiudnyttelse i tyndt befolkede områder og således være med til at fremme udviklingen af en energipositiv landsby.

I projektet indgår også forsøg med at påvirke til igangsætning af dyrkning af mere miljøvenlige energiprodukter som raps og hør. Der udarbejdes en energiudstilling i tilknytning til projektet.

Kontaktperson:

Lyngs Borgerforenings Energigruppe
Anna Fomsgaard
Skibstedvej 7, Lyngs
7790 Thyholm
Tlf.: 97 87 80 92

 

Demonstration af et helt nyt princip til forøgelse af mindre vandturbiners bidrag til den offentlige elforsyning

Bevilget: kr. 200.000

Projektet er en fortsættelse af et projekt, som tidligere har modtaget støtte fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje. Projektets formål er fortsat at demonstrere et nyt princip for decentral varmeforsyning baseret på energipotentialet i dansk vandkraft.

Kontaktperson:

Civilingeniør Steen Carlsen
Regenburgsgade 11
8000 Århus C
Tlf.: 86 19 03 19

 

Etablering af agenda 21 forening

Bevilget: kr. 60.000

Sammen med erhvervslivet, naturfredningsforeningen, landbruget, grundejerene og de kommunale institutioner vil Bramsnæs Kommune etablere en forening, der skal danne rammen om arbejdet med lokal agenda 21.

Formålet er bl.a. at få løftet arbejdet ud af kommunen og ind i folks dagligdag. Men formålet er også at prøve nye samarbejdsformer mellem myndighed og interessenter.

Det er meningen, at arbejdet skal "skydes i gang" ved en miljøkonference om den mindre kommuners vilkår med hensyn til planlægning og fremme af bæredygtig udvikling.

Kontaktperson:

Bramsnæs Kommune
Plan- og Udviklingsleder
Marianne De Montis
Lyndby Gade 19
4070 Kirke Hyllinge
Tlf.: 46 40 01 44 - lokal 350
Fax: 46 43 70 93
E-mail: m.d.montis@bramsnaes.dk

 

Etablering af information- og aktivitetsbutik vedrørende grøn livsstil i Ry lokalområde

Bevilget: kr. 50.000

Udover at være udgangspunktet for Rys grønne guides daglige arbejde er den grønne butik det sted i Ry, hvor man kan møde andre miljøinteresserede borgere i foreningsregi eller privat. I butikken er der skiftende udstillinger vedrørende bæredygtig livsstil.

Endelig er butikken et vigtigt formidlingscenter vedrørende genbrug og samkørsel i lokalområdet. Butikken har faste daglige åbningstider og bemandes dels af den grønne guide og dels af frivillig arbejdskraft.

Kontaktperson:

Foreningen Et Grønt Ry
Susanne Skårup
Knudsvej 20
8680 Ry
Tlf.: 86 89 09 14

 

Formidling af skov & landbrug - ansættelse af naturvejleder ved Løvenholm Fonden og Dansk Landbrugsmuseum

Bevilget: kr. 150.000

Formålet med projektet er at øge befolkningens kendskab til skovens og landbrugets forvaltning af naturressourcerne. Landskabets dynamik, dets udvikling og historie, som spejler brugen af landet, skal formidles. Ligeledes skal kendskabet til erhvervenes produktionsformer og produkter øges. Kvalitet, miljøforhold og bæredygtighed er temaer, der knytter sig tæt til produktionen af de mange forskellige produkter, som skov og mark tilbyder. Endelig er samspillet mellem friluftsliv og erhvervene betydeligt, hvilket bl.a. skal udmønte sig i vandretursfoldere. Der er ansat en laborant til formidlingsopgaven foreløbigt i en tre års periode.

Kontaktperson:

Naturvejleder Karen Schacht
Dansk Landbrugsmuseum
Randersvej 4
8963 Auning
Tlf.: 86 48 34 44
Fax: 86 48 41 82

 

Grøn vision Bisserup. Demokratisk og bæredygtig udvikling i en sydsjællandsk landsby

Bevilget: kr. 100.000

Gennem interview kortlægges sociale, kulturelle, erhvervsmæssige og miljømæssige ressourcer og mangler. Gennem fremtidsværksteder og arbejdsgrupper opstilles en økonomisk og økologisk bæredygtig handleplan. Herefter søges handleplanen gennemført med bred borgerdeltagelse.

Kontaktperson:

Leif Varmark
Bisserup Havnevej 9
4243 Rude
Tlf.: 55 45 94 14

 

Grønne Guider til Mariager Fjord

Bevilget: kr. 75.000

Siden januar 1999 har to grønne guider arbejdet for et netværk af foreninger omkring Mariager Fjord.

Netværket Mariager Fjords overordnede formål er at koordinere arbejdet for og med natur- og miljøforhold omkring fjorden. De grønne guider skal især støtte borgernes og foreningernes projekter. Derfor er guiderne ansat til "mobilt distancearbejde" med basis i tre af fjordkommunerne.

For at øge informationsniveauet og lette kommunikationen er Netværket ved at opbygge en hjemmeside på Internettet og etablere et WAN mellem guiderne, Netværksbestyrelsen og medlemsforeningerne.

Kontaktperson:

Netværk Mariager Fjord
Mogens Hedegaard
Skovbovej 52, Krogen
9500 Hobro
Tlf.: 96 40 50 60

 

Grønne initiativer med landsbypolitiske perspektiver

Bevilget: kr. 175.000

Projektet sigter på gennem konkrete demonstrationsprojekter at skabe viden om og erfaring med bæredygtig landdistriktsudvikling i praksis.

Den bærende kraft i projektet bliver Firkløverkommunernes borgere, Landsbyråd, foreninger, virksomheder m.fl.

Projektets mål er at skabe helhed og sammenhæng i borgernes hverdag, der bygger på en optimal ressourceanvendelse. Det betyder konkret, at fysiske, sociale og kulturelle problemstillinger skal integreres med miljøproblematikken i de konkrete forsøgsprojekter.

Firkløverkommunerne forventer, at forsøgsperioden foruden opbygning af mere grønne lokalsamfund også vil resultere i flere grønne jobs.

Kontaktperson:

Hanne Lykke
Firkløversekretariatet v/ Firkløverkommunerne
Danstrupvej 4
8860 Ulstrup
Tlf.: 87 67 51 00
Fax: 87 67 52 99
E-mail: vdhl@hvorslev.dk

 

Halkær-Ådalens Kultur- og Økologikoordinator

Bevilget: kr. 200.000

Der ønskes ansat en tovholder / projektleder til at være fødselshjælper og koordinator på nye og igangværende tiltag i forbindelse med kultur- og beboerhuset Halkær Kro. Denne ligger i et tyndt befolket landområde i Vesthimmerland, og det handler derfor om at koordinere på tværs at kommuner, alder og interesser.

Kontaktperson:

Halkær Kro
Peter Søndergaard
Hedegårdvej 10B
9240 Nibe
Tlf.: 98 66 64 38

 

Omlægning til økologisk jordbrug for deltidslandmænd

Bevilget: kr. 50.000

Formålet med projektet er at afholde en foredragsrække, der skal vise mulighederne i økologisk jordbrug ved at formidle information og skabe sociale netværk. Dette skal gøres for at opnå forventede positive sociale- og miljømæssige effekter af omlægning.

Kontaktperson:

Økologisk Forum
Peter Friis Møller
Tårbækstrandvej 97
2930 Klampenborg
Tlf.: 40 96 14 74

 

Rensning af spildevand

Bevilget: kr. 75.000

Opførelse af kombinationsanlæg bestående af rodzoneanlæg med tagrørsbeplantning efterfulgt af bassin med elletræsbeplantning, som senere kan anvendes til rygning af fødevarer. Eksisterende anlæg kan anvendes til regnvand (overfladevand).

Kontaktperson:

Frederik Klestrup Hansen
Henruttelund
Henralklundvej 9
4690 Haslev
Tlf.: 56 38 02 02

 

Sekretariat for bæredygtige bosætninger i Danmark

Bevilget: kr. 200.000

Formålet er bl.a.:

 • At opbygge et økonomisk selvbærende sekretariat til fremme af videreudviklingen af bæredygtige bosætninger i Danmark.
 • At udbrede kendskabet til disse gennem foredrag, temadage, konference og internettet.
 • At opbygge en grøn boliganvisning.
 • At skabe et samarbejde mellem Landsforeningen af Økologiske Samfund (LØS) og Agenda 21 aktiviteterne i Danmark.

Kontaktperson:

Landsforeningen af økologiske samfund
Troels Dilling-Hansen
Bjedstrupvej 31 A
8660 Skanderborg
Tlf.: 86 57 74 03

 

2.4 Forskning, information, oplysning og debat

 

LUIC´s Landdistriksgruppe - Projektkoordinator for landdistriktsudvikling på Bornholm

Bevilget: kr. 100.000

LUIC etablerede i 1998 et særligt landdistriktskontor med ansættelse af en projektkoordinator, der fik til opgave at være igangsætter og tovholder på en række projekter. LUIC"s Landdistriktsgruppe fortsætter i 1999 dette arbejde, hvor der til stadighed satses på at øge kvaliteten af især den erhvervsfremmende rådgivning til de bornholmske landdistrikter. Der vil fortsat foregå en massiv rådgivning på landdistriktsudviklingsområdet, samt tages initiativ til et par nye følgeprojekter med fokus på:

 • Bistand til en særlig landdistriktspolitik for kommuner og amt.
 • Fremme af distancearbejde.
 • Udnyttelse af "det grå guld", hvilket vil sige at drage optimal nytte af ældres erhvervs- og livserfaring.

Kontaktperson:

LUIC"s Landdistriktskontor
Hans Jørgen Jensen
Rønnevej 1
3720 Åkirkeby
Tlf.: 56 97 53 10
Fax: 56 97 00 70
E-mail: luic@post6.tele.dk

 

Biblioteks- og informationsfunktion i Hostrup Sogn. Udbygning og videreførelse af igangværende forsøg

Bevilget: kr. 75.000

Projektet er en fortsættelse af et igangværende projekt, som har modtaget støtte fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje, men med enkelte ændringer.

Stedet er Jejsing Skoles Skolebibliotek. Åbningstiden er to gange to timer ugentlig bortset fra skoleferierne og betjeningen foretages af en uddannet bibliotekar.

Der er en mindre bogbestand, som indeholder bl.a. de allernyeste udgivelser samt mulighed for at bestille bøger på Tønder Bibliotek. Endvidere findes børnebøger specielt stillet til rådighed af Jejsing Borgerforening. Desuden findes der en mindre samling af tidskrifter, der kan læses på stedet.

Vi har en edb-maskine, som stilles til rådighed af Jejsing Borgerforening, og desuden kan fire af skolens maskiner benyttes i åbningstiden.

Kontaktperson:

Jejsing Borgerforening
Peter Kjer Hansen
Kirkevænget 1, Hostrup
6270 Tønder
Tlf.: 74 73 43 51

 

Borgerne tager hånd i hanke om at udvikle Als

Bevilget: kr. 30.000

Projektets formål er på et borgermøde at samle og koordinere borgernes forslag og initiativer om lokale forhold med henblik på at udarbejde et idekatalog, som nedsatte arbejdsgrupper kan anvende i forbindelse med udarbejdelse af realiserbare projekter og handleplaner for disse.

Kontaktperson:

Als Borgerforening
Jens Laurits Pedersen
Teglvænget 70, Als
9560 Hadsund
Tlf.: 98 58 10 43

 

Børn og unge i lokalsamfundet

Bevilget: kr. 30.000

I Lunderskov Kommune er der tre ældre forsamlingshuse, som ikke bliver brugt i den udstrækning, som det er ønskeligt. Husene er meget vedligeholdelseskrævende, hvilket betyder, at husene skal have et vist indtjeningsgrundlag for at kunne eksistere. Projektet går ud på at undersøge, om der er interesse blandt børn og unge i lokalsamfundet for at udnytte lokalerne til nogle aktiviteter, som de er interesseret i. Undersøgelsen er baseret på husstandsomdelte spørgeskemaer, hvor alle kan tilkendegive, om der er et behov for flere aktiviteter eller om forsamlingshusene i det hele taget har en berettigelse i fremtiden.

Kontaktperson:

Vita Zenner Lassen
Fæsteholt 4
6640 Lunderskov
Tlf.: 75 55 47 92

 

Distancearbejde, mobilitet og IT-teknologi i landdistrikterne

Bevilget: kr. 40.000

Udvalgte deltagere i projekter, der tidligere er støttet af Indenrigsministeriets Landdistriktspulje, og som omhandler temaerne "Distancearbejde, mobilitet og IT-teknologi", kontaktes med henblik på deltagelse i en spørgeskemaundersøgelse. Med spørgeskemaundersøgelsen ønskes en række demografiske og transportmæssige data indhentet fra de enkelte deltagere, der kan medvirke til at beskrive, hvorledes "Distancearbejde, mobilitet og IT-teknologi" indgår i den enkeltes nuværende og fremtidige livssituation.

Kontaktperson:

Henrik Harder Hovgesen
Herningvej 13-132
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 98 15 16 04

 

En undersøgelse af lokalt demokrati i Landdistrikterne

Bevilget: kr. 30.000

Projektets formål er at undersøge mulige sammenhænge mellem lokaldemokratisk deltagelse og lokalsamfundets størrelse. Andre undersøgelser tyder på, at deltagelsen i lokaldemokratiet kan være større i små samfund. I praksis vil der blive foretaget en gennemgang af relevant statistisk data fra Kommunalvalg 1997, fx afstemningssteders stemmeprocenter og fordeling på by, landsby og landdistrikt. Disse data vil så blive analyseret og fortolket.

Kontaktperson:

Rasmus Münster
Willemoesgade 16, 2. Th.
8200 Århus N
Tlf.: 86 16 95 75
E-mail: mynster@gmx.net

 

Etablering af sekretariat for landbrugets seniorklubber

Bevilget: kr. 50.000

Projektets formål er at danne en videnbank, hvorfra de lokale seniorklubber kan hente inspiration og information til brug for deres arbejde. Formålet er at få de lokale klubber til at fungere optimalt i deres bestræbelser for at gøre den tredje alder rigest mulig for landmandsfamilierne og andre, der engagerer sig i livet i landbosamfundet.

Kontaktperson:

Landsudvalget for Landbrugets Seniorklubber
Jakob Kjær
Grevevej 20
2670 Greve
Tlf.: 43 61 06 16

 

Foto-Land

Bevilget: kr. 20.000

Målet er at fremstille ca. 200 fotos af landdistriktet på godt og ondt. Det skal ikke være glamourbilleder, men vise livet på landet som det også er, hvor naturen ofte er en del af billedet. Billederne tages året igennem, således at årstidernes skiften er en del af billedet.

Billederne indlægges på cd-rom og billederne vil evt. kunne lægges på Indenrigsministeriets hjemmeside.

Kontaktperson:

Poul Stenderup
Brage Projektservice
Sønderballevej 29, Genner Strand
6230 Rødekro
Tlf.: 74 69 82 50
Fax: 74 69 82 51
E-mail: brage@post10.tele.dk

 

Fra hjemmeside til hjemmestyring

Bevilget: kr. 125.000

Det sønderjydske mål 5b og LEADER II område har i efteråret 1998 oprettet en hjemmeside til gavn for både lokale ildsjæle og de, der arbejder professionelt med udvikling i landdistrikterne. Formålet med dette projekt er, at denne hjemmeside i løbet af 1999 overtages af en gruppe lokale fortrinsvis unge, hvad angår vedligeholdelse og redigering. Projektet arbejder på at skabe det nødvendige netværk og danne hjemmeside-gruppen samt at udstyre deltagerne med den kompetence, der kræves, for at arbejdet kan blive en succes. Parallelt med den netværksskabende aktivitet skal der arbejdes konkret på hjemmesiden, der skal vedligeholdes, opdateres og redigeres indtil arbejdsgruppen endelig kan overtage den.

Kontaktperson:

Hanne Damtoft
Skovbyvej 5
6230 Rødekro
Tlf.: 74 54 50 60
Fax: 74 54 50 70
E-mail: stampenborg@post3.tele.dk

 

IT-infrastruktur i Møldrup Kommune

Bevilget: kr. 200.000

Udviklingsprojektet har til formål at skabe en sammenhængende IT-infrastruktur for den samlede kommunale virksomhed på eget netværk.

Kommunen er opbygget med en meget decentral servicestruktur. Med anvendelse af informationsteknologien skal det høje serviceniveau i kommunens forskellige bysamfund fastholdes og højnes.

En af midlerne hertil er at understøtte skolerne og institutionerne i deres virke gennem informationsteknologien. Et fælles netværk sikrer adgang til de nødvendige og samme informationer, uanset hvor man befinder sig på det kommunale netværk og i den kommunale organisation.

Infrastrukturen forbedres samtidig for at opfylde behovet for intern telefoni.

Kontaktperson:

Møldrup Kommune
Per Poulsen
Nørregade 15
9632 Møldrup
Tlf.: 86 69 12 00 - lokal 341

 

JK for-E-Net

Bevilget: kr. 200.000

Projektet bygger på et målrettet samarbejde mellem kommunen, Hedensted Bogtrykkeri, virksomheden Netmaster samt samtlige interesserede beboer-, borger-, erhvervs- og idrætsforeninger m.fl. Formålet er at udbrede viden og kendskabet til den nye teknologi og hermed en målrettet anvendelse af internetteknologi.

Det er målet inden udgangen af januar 2000 at få etableret et sammenhængende "landsbynet" og herunder en fælles aktivitetskalender for alle involverede. Endvidere vil der i løbet af efteråret 1999 blive afviklet undervisningsaktiviteter, workshops og lignende.

Projektets mere overordnede og strategiske mål er langsigtet at optimere kommunikationen og dialogen i de enkelte lokalsamfund og på tværs af kommunen - herunder at understøtte udviklingen af det lokale demokrati og styrke samarbejdet mellem det offentlige og det private bl.a. gennem brugen af de nye elektroniske muligheder.

Kontaktperson:

Henning Seiding
Juelsminde Kommune
Tofteskovvej 4
7130 Juelsminde
Tlf.: 79 83 30 00
Fax: 75 69 37 72
E-mail: raadhus@juelsmindekom.dk

 

Kampagne for Doense-Vebbestrup området

Bevilget: kr. 25.000

Kampagne for Doense Vebbestrup området er et projekt inddelt i tre faser, som er opstået i forbindelse med at alle foreninger og institutioner i området er gået sammen for at styrke og udbygge lokalområdet.

1. del er udarbejdelse af en foreningsmappe, hvor alle foreninger og institutioner får en side. Mappen skal ligeledes indeholde en samlet aktivitetskalender. Mappen uddeles til alle husstande, virksomheder og institutioner i området. Mappen skal ajourføres en gang om året.

2. del er produktion af en folder, som indeholder en beskrivelse af naturen, erhverv, institutioner og det trygge miljø. Denne del skal anvendes som interesseskaber for området for derved at øge bosætningen i området.

3. del er en annoncekampagne i udvalgte områder for målrettet at søge at trække nye tilflyttere til

Kontaktperson:

Niels Lynggaard Pedersen
Bøgegade 16
Vebbestrup
9500 Hobro
Tlf.: 98 55 41 65 (arbejde)

 

Kvalitet og udvikling i landområder. Et udviklingsprojekt

Bevilget: kr. 350.000

Vodder Sogn i Skærbæk Kommune har mange ildsjæle, og sognet har haft stor succes med at skabe lokal udvikling. Med hvad sker der, når ildsjælene går på vågeblus? Og hvordan får man en demokratisk proces i gang, der sikrer, at udviklingen ikke bliver præget at mere eller mindre tilfældige initiativer?

Projektet tager udgangpunkt i en analyse af de eksisterende ressourcer. Derpå arbejdes der med at få fokuseret og sorteret de mange ideer og initiativer. Der skal via maksimal borgerinddragelse arbejdes med at få afklaret, hvilken realistisk udvikling vi vil sigte efter. En del af processen er en afklaring af, hvilke administrative og lovgivningsmæssige barrierer, der hindrer den ønskede udvikling.

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med bl.a. Skærbæk Kommune, og resulterer i en servicedeklaration for sognet. Efter projektets afslutning vil der bl.a. blive lavet en pjece, der trækker relevante erfaringer ud af projektet mhp. erfaringsformidling til andre landområder, kommuner mv.

Kontaktperson:

Martin Aunsborg
Nørre Allé 23
5610 Assens
Tlf.: 64 71 51 71
E-mail: maa@dafolo.dk

 

Landbo

Bevilget: kr. 180.000

Gennemførelse af analyse- og planlægningsfase vedrørende samspillet mellem og mulighederne for integreret byggeri og boformer samt integration af forskellige befolkningsgrupper, herunder indvandrere i landsbyer og landdistrikter dels i Aalborg Kommune og dels i andre kommuner i Danmark.

Kontaktperson:

De Vanføres Boligselskab
John Hjelm
Diskovej 2
9210 Aalborg SØ
Tlf.: 96 33 13 31

 

Landboere & øboere: En skolebogserie om danske udkanter

Bevilget: kr. 100.000

Projektet beskriver i to billedbøger for børn i førskolealderen og i 1. til 3. klasse livsvilkår og forhold i Danmarks yderområder. En tredje bog i serien retter sig mod folkeskolens ældste klasser.

Børn, der bor i yderområder, skal kunne genkende elementer i bøgerne og ud fra disse sætte ord på deres egne livsvilkår. Modsat skal børn i byområder kunne sætte sig ind i, hvordan det er at bo og leve i en dansk yderkant, hvilket igen sikrer en forståelse for de særlige forhold, der gør sig gældende, når man bor langt ude på landet.

Bøgerne udgives som en fortsættelse af serien "Landboere og øboere", hvoraf der tidligere er udgivet to bøger til folkeskolens mellemtrin.

Kontaktperson:

Ulrik T. Skafte
Forlaget GARAGE
Knudrisgade 17
8000 Århus C
Tlf.: 86 12 79 16
E-mail: uskafte@mail1.stofanet.dk

 

Oprettelse af lokalråd i Skovbo Kommune

Bevilget: kr. 150.000

Formålet er at forsøge at få en hel landkommune til at oprette et lokalråd i hvert sogn. I dag findes der kun et lokalråd i Bjæverskov i henhold til den kommunale styrelseslov §65d.

Kontaktperson:

Formand Flemming Brandt
Bjæverskov Lokalråd
Læskovvej 229
4632 Bjæverskov
Tlf.: 56 87 07 46

 

PurhusNet - kommunikationsteknologi på borgernes præmisser

Bevilget: kr. 75.000

Projektet har som mål at etablere et virtuelt samlingsted - PurhusNet - lavet for borgere og af borgere i Purhus Kommune for derved på tværs af generationsforskelle at styrke lokale demokratiske processer; aktiviteter inden for kultur og fritid samt etablere servicefunktioner for kommunens borgere. Ved at gøre kommunkationsteknologien nærværende og lokal vil interessen for brugen heraf blive stimuleret, således at kommunens borgere, organisationer og erhvervsliv bibringes et løft med hensyn til kommunikationsteknologien. Projektet kan følges på www.PurhusNet.dk.

Kontaktperson:

Jens Peter Hansen
Asfergvej 13
8981 Spentrup
Tlf.: 86 47 90 21
E-mail: Jens.Peter.Hansen@bigfoot.com

 

Stouby-2000. Stouby - et godt sted at bo

Bevilget: kr. 17.000

Projektet er en fortsættelse af et projekt, som i 1998 modtog støtte fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje. Formålet er at fremme bæredygtige transportløsninger især i Nordvestjylland. Der arbejdes især med to løsninger: andelsbiler og samkørsel. Disse løsninger skal være med til at forbedre transportmulighederne for borgerne i landdistrikterne. I 1999 bliver projektets første andelsbilklub stiftet og det udviklede samkørselssystem LIFT iværksættes med forventet 5000 brugere. Desuden stiftes der en virksomhed, som vil kunne forankre projektet, så det på længere sigt kan gøres økonomisk bæredygtigt.

Kontaktperson:

Stouby Sogns Borgerforening
Kaj Lilliendal Jørgensen
Mejerivej 9, Gammelby
7140 Stouby
Tlf.: 75 89 76 99

 

Større forståelse mellem forbruger og producent

Bevilget: kr. 50.000

Formålet med at gennemføre projekt "større forståelse mellem forbruger og producent" er at skabe en større forståelse fra begge sider til at kunne respektere hinanden. Dette gælder producentens arbejde og forbrugerens indkøb og holding til varerne.

Der arrangeres seks besøg på landbrug, i detailledet og i butik. Desuden arrangeres to debatarrangementer og fire undervisningsmøder.

Her skulle forståelsen gerne opstå ved at opleve disse forskellige arrangementer, som spænder fra producentens arbejde og til forbrugeren står med varen i hånden.

Kontaktperson:

Rut Jørgensen
Østhimmerlands Familiebrugs Familieudvalg
Møgelholtvej 57, Als
9560 Hadsund
Tlf.: 98 58 12 82

 

Tisvilde lokalråd på nettet

Bevilget: kr. 30.000

Under domænet www.tisvildele.dk oprettes en website med følgende formål:

 • Styrkelse af informationsniveauet vedr. lokalrådets arbejde.
 • Udbredelse af kendskabet til lokalområdet.
 • Informere om lokalområdets foreninger, institutioner, seværdigheder og erhvervsliv.
 • Skabe et debatforum hvor alle lokalområdets beboere kan komme til orde.
 • Informere om aktiviteter i lokalområdet.

Indholdet vil bl.a. være en kalender, en debatside, aktuelt om lokalrådets temaer, oversigt over lokalområdets erhvervsliv, links til privatpersoners hjemmesider og en oversigt over lokalområdets foreninger og seværdigheder.

Kontaktperson:

Tisvilde Lokalråd
Chritian Petri
Egekærsvej 24
3220 Tisvildeleje
Tlf.: 48 70 40 99

 

Velkommen til Voldum - en landsby i Hadsten Kommune

Bevilget: kr. 15.000

Velkomstbladet har som formål at synliggøre alle foreninger, institutioner mm. samt informere om lokalområdets historie.

Formålet med bladet er, at alle såvel nuværende som kommende beboere bliver opmærksomme på, hvilke alsidige tilbud lokalsamfundet kan byde på. Tanken er, at nye beboere via velkomstbladet så hurtigt som muligt kan blive integreret i lokalsamfundet.

Kontaktperson:

Susanne Sachse
Voldum Rudvej 16, Voldum
8370 Hadsten
Tlf.: 86 49 16 26

 

Vend Strømmen

Bevilget: kr. 100.000

Filmen henvender sig primært til unge mennesker for at gøre dem opmærksomme på en valgmulighed, som de måske har overset, når de tænker på deres fremtidige tilværelse: Hvorfor ikke vælge et liv på landet?

Det er filmens hovedsynspunkt, at hvis udviklingen i landdistrikterne skal vendes, så der igen kommer liv på landet, så skal det ikke være en tilbagevenden til modeller fra tidligere tiders såkaldte "gode, gamle dage". Man skal udnytte de signaler, der ligger i decentraliseringstendenserne, og mulighederne i ny viden og teknologi til at skabe nye erhvervsmuligheder af høj kvalitet, og hvor den skarpe grænse mellem arbejde og fritid måske bliver mere flydende.

Kontaktperson:

Hans Kr. Høier
Freelance Film
Jørgensgård 43
6200 Aabenraa
Tlf.: 74 62 53 91
Fax: 74 62 01 77
E-mail: post@freelancefilm.dk

 

2.5 Tværgående udviklingsprojekter

 

Akvivering af pensionerede landmandsfamilier

Bevilget: kr. 20.000

Overgangen fra et aktivt landmandsliv til en pensionisttilværelse kan ofte være vanskelig. Formålet med projektet er at skabe aktiviteter, som kan aktivere pensionister i arrangementer af forskellig art.

Kontaktperson:

Morsø Landboseniorklub
Jens L. Hansen
Ringvejen 63
7900 Nykøbing Mors
Tlf.: 97 72 15 89

 

At være nabo til et storbyområde

Bevilget: kr. 200.000

Projektet fokuserer på de udviklingsmuligheder, der eksisterer som følge af den relative nærhed mellem Hovedstadsområdet og Storstrøms Amt - med særlig vægt på Syd- og Østsjælland samt Møn. Målet er på regionalt plan at gennemføre en regional erfaringsopsamling og analyse af regionens udviklingsmuligheder indefor bosætning, telearbejde og erhvervsudvikling samt på lokalt plan at udvikle et sammenhængende udvikllingsperspektiv via en integreret bosætningsstrategi i området Syd-, Østsjælland og Møn, i alt otte kommuner, til gavn for udviklingen i hele området. Lokalt gennemføres tre sammenhængende pilot- eller delprojekter: Et overordnet bosætningsprojekt, et telearbejdsprojekt og erhvervsudviklingsprojekt. Projektet indgår desuden som en integreret del af "transnational Interreg II C BSR" projektet.

Kontaktperson:

Kontorchef Kristian Primdal
Storstrøms Amts Internationale Sekretariat
Marienbergvej 80
4760 Vordingborg
Tlf.: 55 34 01 55
Fax: 55 34 03 55

 

Bosætning af kunstnere i landdistrikter

Bevilget: kr. 165.000

Befolkningsudviklingen i Ravnsborg Kommune er meget problematisk og kommunen vil afprøve en målsætning om bosætning af kunstere generelt kan nuancere og forbedre lokalområdets image i et omfang, der kan trække andre aktiviteter med sig.

For det første har vi i et vist omfang allerede små kunstnermiljøer med udadvendte aktiviteter. For det andet har vi en række naturmæssige kvaliteter i de kystnære områder og på øerne for udøvende kunstnere.

Ranvsborg Kommune vil således konkret i projektet etablere grundlaget for at gennemføre en målrettet bosætningspolitik for kunstnere, der skal medvirke til at styrke lokalområdets almindelige økonomiske bæredygtighed.

Kontaktperson:

Kommunaldirektør Bjarne Hansen
Ravnsborg Kommune
Stationsvej 4
4913 Horlsunde
Tlf.: 54 90 09 00
Fax: 54 90 09 99

 

Bosætning i Kragenæs

Bevilget: kr. 75.000

Kragenæs er en lille attraktivt placeret havneby på Nordlolland, hvor der igennem de seneste fem år er gennemført en række investeringer i havnen og en ny campingplads. Disse investeringer har medført etablering af nye arbejdspladser. Sammenslutningen af grundejere vil igangsætte et forprojekt, der skal udrede mulighederne for også at styrke bosætningen i byen.

Kontaktperson:

Formand Preben Jørgensen
Sammenslutning af grundejere i Kragenæs
Toldmestervej 4A
4943 Kragenæs
Tlf.: 54 93 73 36

 

Et løft til boligstandard og bymiljø i tre landsbysamfund: Hampen, Gludsted og Klovborg i Nørre-Snede Kommune

Bevilget: kr. 90.000

Formålet er at give et løft til bymiljøet i de tre landsbysamfund Hampen, Gludsted og Hampen i Nørre-Snede Kommune.

Der satses på:

 • At belyse den aktuelle situation omkring "de grå toner i bybilledet", hvilket omfatter boliger og ejendomme i dårlig stand og mangelfuld vedligeholdelse samt områder i bymiljøet, der trænger til et løft.
 • At anvise modeller for forbedringer med henblik på senere at gennemføre enkelte konkrete opgaver i bymiljøet i hver af de tre landsbyer.

Kontaktperson:

Lene Hansen
Møllebakken 8
Gludsted
7361 Ejstrupholm
Tlf.: 75 77 53 86

 

Etablering af tværgående udviklingsgruppe (tænketank) i Faaborg Kommune og gennemførelse af aktiviteter i informationsprojekt

Bevilget: kr. 200.000

For at sikre den fremtidige udvikling af Faaborg og de omkringliggende små bysamfund har Faaborg Erhvervsråd taget initiativ til at etablere en udviklingsgruppe, som skal bestå af repræsentanter fra relevante myndigheder, institutioner, virksomheder, lokalråd og foreninger fra hele kommunen. Gruppen skal arbejde med følgende spørgsmål:

 • Hvilket omdømme vil vi i Faaborg Kommune give omverdenen.
 • Hvordan sikrer vi, at Faaborg som lokalområde til stadighed er i udvikling, og hvordan skaber vi det bedst mulige fundament for en sådan udvikling og koordination af denne.

Etableringen af tænketanken er et supplement til en eksisterende markedsføringsgruppe, som arbejder med at gennemføre et informationsprojekt. Herunder er bl.a. aktiviteterne: Revidering og udgivelse af "Udviklingsplan for Faaborg Kommune" samt udgivelse af bog om Faaborg Kommune og områdets særpræg.

Kontaktperson:

Erhvervsrådet i Faaborg Kommune
Claus Eskildsen eller Mette Sohl
Banegårdspladsen 2B
5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 10 90

 

Hvordan virker = Du"r bare, Værktøjskassen 1999

Bevilget: kr. 100.000

Projektet er for lokale danskere og lokale flygtninge gennem social kontakt. Der fokuseres på optagelse af kurdiske familier i lokalsamfundet med vægt på bosætning, naboer og "hvordan-virker" alt fra vandlås til græsslåmaskine. Endvidere vil der ske praktisk undervisning og værktøjslære i alt almindeligt værktøj inde og ude.

Kontaktperson:

Vibeke Nilars
Norddjurs Daghøjskole
Stendyssevej 6
8586 Ørum Djurs
Tlf.: 86 38 19 11

 

Fra Stavnsbånd til Bredbånd

Bevilget: kr. 200.000

Projektet har til formål gennem et samarbejde med de øvrige Vestlollandske kommuner, medieuddannelsescenter, IMMA i Nakskov og erhvervslivet, at få skabt et udviklingsrum for etablering af fjernarbejdspladser i landdistrikterne. Samtidig gøres både offentlige og private arbejdsgivere opmærksomme på mulighederne i telearbejde ved gennemførelse af aktiviteter lokalt og i hovedstaden. Projektet arbejder med pendlerundersøgelser, muligheder for teletestrum og etablering af telehuse, samarbejde med lokale ejendomsmæglere omkring bomuligheder, og markedsføringstiltag med kulturelle og sociale islæt. Der samarbejdes og koordineres med andre telearbejde- og IT-projekter på Lolland.

Kontaktperson:

Områdeleder Kirsten Quist Boysen
Ravnsborg Kommune
Stationsvej 4
4913 Horslunde
Tlf.: 54 90 09 00

 

Frivillighedsformidlingen Egebjerg

Bevilget: kr. 100.000

Formålet er at skabe nye kontakter og netværk i lokalområdet i Egebjerg Kommune på tværs af sognegrænser, generationer og livssituationer.

Det sker gennem iværksættelse af frivilligt arbejde og igangsætning af selvhjælpsgrupper, interessegrupper, studiekredse mv. Endvidere er der mulighed for at sætte forskellige aktiviteter og delprojekter i gang.

Kontaktperson:

Anne Marie Jørgensen
Pilegårdsvej 34
5771 Stenstrup
Tlf.: 62 26 14 28

 

Gimlinge - en typisk landsby, i en landkommune, i et typisk landdistrikt, men med vilje til at skabe forbedring

Bevilget: kr. 100.000

Et samarbejde mellem Gimlinge Landsbylaug og Hashøj Kommune om en fortsættelse og udvidelse af det tværkommunale samarbejde fra sidste år, hvor projektet tog udgangspunkt i at skabe udvikling i enkelte udvalgte landsbyer i hver kommune gennem et tæt samarbejde mellem borgerne, erhvervslivet, foreninger og kommunerne. Ideen er nu at styrke sammenholdet i landsbyen samt troen på, at det i fællesskab kan lade sig gøre at få vendt en negativ udvikling ved at udnytte de værdier og muligheder, som landsbyen indeholder.

Kontaktperson:

Sekretariatsleder Hans Henning Christensen
Hashøj Kommune
Vemmeløsevej 40
4261 Dalmose
Tlf.: 58 11 80 01

 

Haveprojekt på "Hjemmet"

Bevilget: kr. 85.000

Hensigten er at lave en sansehave, der er egnet til både de demente, såvel som de gangbesværede beboere på plejehjemmet. I projektets tilblivelse inddrages det tilknyttede aktivitetshus, pensionisterne og lokalområdets beboere i såvel anlægsfase, brug og vedligeholdelse af haven.

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som tager kontakt til en havearkitekt, der skal udarbejde en detaljeret handlingsplan og prisoversigt sammen med havekonsulenten.

Kontaktperson:

Områdeleder Ketty Jensen
Pihls Allé 10
3782 Klemensker
Tlf.: 56 96 60 36

 

Helhedsorienteret udviklingsplan for Allesø Landsby i Odense Kommune

Bevilget: kr. 250.000

I et tæt samarbejde mellem Borgerforeningen for Allesø, Næsbyhoved Broby og Skovshøjrup samt Odense Kommune og Fyns Amt gennemføres en proces for at skabe overblik og forståelse for sammenhængen mellem de sociale, erhvervsmæssige og kulturelle samt miljømæssige værdier i Allesø og omegn, der i rette sammenhæng kan bane vejen for en bæredygtig fremtid for landsbysamfundet.

Kontaktperson:

Borgerforeningen for Allesø, Næsbyhoved Broby og Skovshøjrup
Landskabsarkitekt mdl, Jeremy Dean
Beldringevej 130, Allesø
5270 Odense N.
Tlf.: 65 97 88 70

 

Informationsformidler (Fælles landsbysekretær)

Bevilget: kr. 200.000

Informationsformidlerprojektet har til formål at servicere landbefolkningen med lokal information, således at lokalt samarbejde mellem borgere og foreninger fremmes og udvikles. Ved at søge viden til lokale virksomheder samt arbejde for eksisterende og nye lokale foreninger, forventes der opnået en større synliggørelse af, hvad der sker i de tre landsbysamfund. Ved den fortsatte drift af de tre pc"ere, som projektet "Samkørsel Skanderborg Syd" tidligere har opstillet, vil der være mulighed for, at kendskabet til informationsteknologien også lokalt kan blive udbredt.

Kontaktperson:

Ole Egedal Rasmussen
Horsensvej 29
8660 Skanderborg
Tlf.: 86 51 01 65

 

Integration af lokale institutioner og foreninger i samarbejdet Søhøjlandets Økomuseum

Bevilget: kr. 125.000

Seks lokale institutioner indgik i 1997 en samarbejdsaftale om Søhøjlandets Økomuseum - et formidlingsprojekt om natur- og kulturhistorie i de områder af midtjylland, hvor klostre i middelalderen var de største jordbesiddere. Der arbejdes p.t. med etablering af formidling, forskning og produktudvikling.

Projektet er fra starten tænkt udvidet til at kunne omfatte andre institutioner inden for et geografisk område svarende til Gl. Skanderborg Amt. Der vil på grundlag af bevillingen fra Landdistriktspuljen blive igangsat et forberedende og opfølgende arbejde med organisering og inddragelse af nye samarbejdspartnere, samt igangsat konkrete aktiviteter, der kan bekræfte samarbejdets værdi.

Kontaktperson:

Projektkonsulent
Bendt Nielsen
Søkillevej 35 C
8680 Ry
Tlf.: 86 89 02 22
E-mail: bntegn@post10.tele.dk

 

Integration i et landdistrikt

Bevilget: kr. 65.000

Projektet har til formål at uddanne tre flygtninge / indvandrere til en tilværelse som selvstændige erhvervsdrivende i et iværksættermiljø som Udviklingspark Nord.

Projektet har en tidshorisont fra 1. august 1999 til 1. februar 2000, hvor det forventes, at der er skabt grundlag for etablering af egen virksomhed, gerne eksportorienteret.

Udviklingsparken vil i projektperioden stille faciliteter og rådgivningsfunktioner til rådighed for projektet og forventer, at der er etableret virksomhedsdrift efterfølgende.

Kontaktperson:

Udviklingspark Nord
Direktør Birger Munter
Fynsvej 14
5400 Bogense
Tlf.: 45 81 18 40
Fax: 64 81 37 40
E-mail: www.uph.dk

 

Nordsjællands Landdistriktscenter

Bevilget: kr. 100.000

Nordsjællands Landdistriktscenter er stedet, hvor alle aktiviteter og informationer omkring det nordsjællandske landdistriktsarbejde forsøges samlet.

Centeret vil primært komme til at bestå af en webside med domænenavnet "Landdistriktscenter". Siden vil indeholde konkrete ideer til aktiviteter samt orientering om love og forordninger. Den primære målgruppe er personer med tilknytning til landbrug og landejendomme, der driver eller påtænker at drive gårdbutikker, besøgsgårde, gårdcafeer eller Bed&Breakfast og lignende. Sekundært henvender man sig til grupper som biavlere, kunsthåndværkere m.fl.

Endelig vil der via siden blive tilknyttet en "spørg om alt"-brevkasse, der passes af landdistriktskonsulenten. Endvidere vil der være links til andre informationssteder - bl.a. Øresundsregionens Landdistrikts-center, der varetager samarbejdet mellem de skånske og nordsjællandske landdistrikter.

Kontaktperson:

Landdistriktskonsulent Anders Fisker
Nordsjællands Landboforening
Industrivænget 22
3400 Hillerød
Tlf.: 48 48 53 00
E-mail: anders@fisker.dk

 

Nærdemokrati i Roerslev Sogn

Bevilget: kr. 60.000

Beboerforening i et lille landdistrikt vil etablere muligheder for den enkelte beboer for at have reel indflydelse på lokalområdets liv og muligheder. Vi vil arbejde med interessegrupper og dermed mødes på tværs og bruge de ressourcer den enkelte indeholder til at lave noget større fælles til glæde for gruppen og for resten af vores lille samfund. Endvidere arbejdes der med planer om konsulentarbejde, foredrag og besøgsarbejde.

Kontaktperson:

Bente Styr Rasmussen
Blankegårdsvej 10
5466 Asperup
Tlf.: 64 48 12 80

 

Projekt Landsbyudvikling Lundum Sogn

Bevilget: kr. 65.000

Lundums borgere ønsker at værne om landsbyen, dens omegn og dens velfungerende netværk og fællesskab gennem en målrettet og kontrolleret udvikling med hensyntagen til borgere og naturen. Det skal ske ved udarbejdelse af en projekt og udviklingsplan på grundlag af "Projekt Lundum 2007" udført i samarbejde mellem professionelle rådgivere og byens borgere. Gennem information og demokratiske processer ønsker vi at oplyse og aktivere landsbyens borgere om projektet og dettes forløb.

Kontaktperson:
Søren Damkjær
Lundum Sogns Borgerforening
Torpvej 54
8700 Horsens
Tlf.: 75 65 49 94

 

Samarbejdsmodel for landkommuner

Bevilget: kr. 150.000

Projektet har til formål at styrke landdistrikterne på Vesteregnen som bosætningsområde. Der udvikles derfor en ny samarbejdsmodel for de små landkommuner, hvor man udnytter stordriftsfordele og opbygger et højt kompetenceniveau på specialområder - med respekt for de enkelte landkommuners selvstændige kommunalbestyrelser.

Kontaktperson:

Skærbæk Kommune
Kåre Strøm
Rådhuset
Storegade 51
6780 Skærbæk
Tlf.: 73 95 95 95

 

Seniorer i virksomheder (SIV)

Bevilget: kr. 250.000

I projektet arbejdes der med seniorpolitik på to fronter: For beskæftigede og for ledige. I samarbejde med lokale virksomheder udarbejdes en seniorpolitik, der skal sikre en fastholdelse af den ældre arbejdskraft i virksomheden. Samtidig skal det sikres, at seniorene får en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

For 16 ledige seniorer gennemføres et efteruddannelsesforløb, hvor undervisningen er fokuseret på at tilføre deltagerne kvalifikationer inden for projektstyring. Det er meningen, at deltagerne skal forbindes med lokale virksomheder med henblik på at løse projektopgaver og dermed få en fastere tilknytning til virksomheden.

Endelig oprettes et virksomhedsnetværk, der skal skabe erfaringsudveksling om emnet seniorpolitik.

Kontaktperson:

Kursuschef Finn Laursen
Merkurcentret
Storstrøms Handelsskole
Merkurs Plads 1
4800 Nykøbing F.
Tlf.: 54 88 81 63

 

Serviceudvikling i lokalt perspektiv

Bevilget: kr. 225.000

Projektets formål er at udvikle samarbejdsformer og metoder, således, at kvalitetsudvikling i daginstitutioner og skolefritidsordninger foregår i et tæt samarbejde mellem kommune, institution og seminarium.

Projektet bygger på, at institutionerne er et "lærende udviklingsmiljø", hvor de ansatte er "forskere" i egen praksis, og hvor de ansattes kvalifikationer sikres gennem efteruddannelse.

Kontaktperson:

Projektleder Dorte Jochumsen
Storstrømsseminariet
Bispegade 5
4800 Nykøbing F
Tlf.: 54 88 06 31

 

Stenmagle Bylaugs opstart

Bevilget: kr. 100.000

Dannelse af et bylaug eller lokalråd for Stenmagle og omegn med det formål at opnå en konstruktiv koordineret kontakt mellem lokalbefolkningen og Stenlille Kommune samt opbygge en social lokal samhørighed via gode kommunikationsværktøjer og mangfoldige aktiviteter på tværs af alder og interesser. De tildelte midler skal specifikt bruges til udgivelse af et godt lokalblad, lokal hjemmeside på Internettet, forbedring af byens enlige legeplads samt undersøgelse af lokale erhvervsmuligheder.

Kontaktperson:

Stenmagle Bylaug
Preben Leman
Mejerivej 8, Stenmagle
Boks 18
4295 Stenlille
Tlf.: 57 80 44 76 (aften)
Fax: 57 80 42 76
E-mail: lemann@grafisk.dk

 

Stouby-2000 Netværkskontoret

Bevilget: kr. 50.000

Der oprettes et "landsbykontor", der fungerer som sekretariat for borgerforeningen samt:

 • Styring af lokale projekter.
 • IT-hjælp til sognets erhvervsvirksomheder - typisk mindre håndværksvirksomheder og landbrug.
 • Udvikling af den kommunale service i Stouby Sogn.
 • Udvikling af foreningsarbejdet og samarbejdet.
 • Erhvervsmulighederne i sognet.

Kontaktperson:

Stouby Sogns Borgerforening
Projektleder Kaj Lilliendal Jørgensen
Mejerivej 9, Gammelby
7140 Stouby
Tlf.: 75 89 76 99

 

Tværkommunalt agenda 21 projekt: Forsøg med miljøvenlig transport i landdistrikter i Svinninge, Dragsholm og Gørlev Kommuner

Bevilget: kr. 150.000

Projekts formål er:

 • Reduktion af trafikken i landdistrikter særlig med henblik på kørslen mellem hjem og arbejdsplads for hermed at bidrage til målsætningen om nedsættelse af CO2-udledningen fra transportsektoren.
 • At give den enkelte husstand besparelser på transportforbruget uden at den nødvendige moblitet bliver nedsat. Fremme og koordinere samkørsel i pendlingen og fritidstransporten. Investeringen i familiens bil nummer to kan spares, da den primært anskaffes, fordi der er mindst to i husstanden, der er på arbejdsmarkedet uden for hjemmet.

Kontaktperson:

Grøn Guide Mette Torm eller Trafikforsker, cand. polit. Søren Jacobsen
Sjællandske Familielandbrug
Landlystvej 1
4520 Svinninge
Tlf.: 59 26 58 00
Fax: 59 26 55 56
E-mail: mette@sjfl.dk eller soren@sjfl.dk

 

Udvikling af forsøgs- og informationsprojekt

Bevilget: kr. 200.000

Formålet er at undersøge, hvordan bygnings- og byforskønnelse kan påvirke og styrke overlevelsesevnen for butikker i lokalsamfundet i Støvring by. Der arbejdes med følgende forhold:

 • Nedsættelse af arbejdsgruppe med repræsentanter fra borgerforening, handelsstandforening samt byfornyelseskonsulent.
 • Registrering af forholdene herunder undersøgelse af detailhandlen samt registrering af de fysiske forhold.
 • Forslag til forbedring og mulige indsatsområder. Her tænkes bl.a. på en udbygning af serviceområdet samt butikkernes tilstand, bygnings- og facadeudtryk.
 • Digitalisering af forholdene samt angivelse af muligheder.
 • Opstilling af informationsmateirale - INFO-BOX - i pengeinstitutter og butikker.
 • Offentlige borgermøder samt tilbud og rådgivning for forsøgsprojekter.

Kontaktperson:

Støvring Borgerforening
Willy Rosseel
Hedelunden 13
9530 Støvring
Tlf.: 98 37 19 50
Fax: 98 37 19 50
E-mail: arosseel@post11.tele.dk

 

Udvikling af Thyregod-Vester Område

Bevilget: kr. 200.000

Projektets formål er gennem aktivering af egnens befolkning og samarbejde med Give Kommune at udarbejde forslag til forbedringer / tiltag, der kan fremme udviklingen i Thyregod-Vester over en bred front. Der satses foreløbigt på følgende områder: Ældreområdet, børn og unge, skole og kultur, boligområdet, byfornyelse og erhvervsudvikling mm.

Kontaktperson:

Thyregod-Vester Borgerforening
Kaj Grove Poulsen
Hastrupvej 21, Thyregod
7323 Give
Tlf.: 75 73 48 54

 

Udvikling og Livskvalitet frem mod år 2000

Bevilget: kr. 120.000

Baggrunden for projektet er et ønske fra borgerne i lokalsamfundet om at skabe udvikling og livskvalitet på tværs af alder og social status.

Ideerne kan bl.a. opstilles i følgende tre punkter:

 • Oprettelse af et "landsbykontor" som et samlingspunkt for gennemførelse af de ideer og aktiviteter som en undersøgelse viser, og som lokalbefolkningen har mest interesse for. Landsbykontoret skal bl.a. igangsætte en undersøgelse af, hvem der er potentielle tilflyttere til lokalområdet, og hvad denne gruppes ønsker/behov er.
 • At fremme samhørigheden mellem de to sogne, Hvornum og Klejtrup, som ligger på hver side af Klejtrup Sø i hver sin kommune og i hvert sit amt. At skabe aktiviteter på tværs af interesser og aldre, samt producere en kalender, som lokalbefolkningen får kendskab til.
 • At skabe større fællesskab med udspring i kultur, musik og sundhed.

Kontaktperson:

Klejtrup IF
Jon Pugholm
Fuglevænget 48
Klejtrup
9500 Hobro
Tlf.: 98 54 66 04

 

Udviklingsmuligheder for Gedser

Bevilget: kr. 200.000

Byråd og beboere skal nå frem til en erkendelse af områdets muligheder. Der skal så fastlægges nogle mål og arbejdes med at nå disse mål. Projektet er startet som en del af kommuneplanrevisionen 1997. Projektet ledes af en styregruppe med fem lokale beboere og tre byrådsmedlemmer. Projektet er en opfølgning på et projekt, som modtog støtte fra Landdistriktspuljen i 1998.

Kontaktperson:

Kommunaldirektør Tom Jørgensen
Sydfalster Kommune
Stovbyvej 1
4873 Væggerløse
Tlf.: 54 17 30 00 - lokal 120

 

Udviklingsplaner for tre landsbyer - Alsted, Bjernede og Lynge

Bevilget: kr. 200.000

Projektet har til formål at få udarbejdet en udviklingsplan for de tre landsbyer, Alsted, Bjernede og Lynge. Planen skal være grundlaget for at igangsætte en række udviklingsaktiviteter, der positivt fremmer bomuligheder og levevilkår i landsbyerne i bred forstand. Udarbejdelsen af planerne tager udgangspunkt i borgernes ønsker omkring udviklingen i lokalsamfundet. Projektet bygger på en høj grad af medindflydelse fra foreninger og institutioner i landsbyerne, således at planen forankres i lokalsamfundet. Projektet har endvidere til formål at skabe sammenhæng i øvrige sektorplaner, der har indflydelse på landsbyernes udvikling, således at der etableres en sammenhæng i kommunens samlede indsats.

Kontaktperson:

Sorø Kommune
Udviklingsfunktionen
Mette Jonstrup
Rådhusvej 8
4180 Sorø
Tlf.: 57 87 03 75
Fax: 57 87 03 85
E-mail: mjo@soroe.dk

 

Udvikling af Lolland gennem miljø, turisme og kultur

Bevilget: kr. 200.000

Projektet er et udviklingsprojekt, der skal skabe økonomisk og organisatorisk grundlag til opkøb af gamle huse og derefter istandsætte dem miljø- og kulturelt fornuftigt for udlejning til turisme, men dog helst som helårsboliger.

Totalprojektet tænkes finansieret af private investorer, AF, Fonde mv.

I projektet ligger afprøvning af byggeøkologiske eksperimenter og vikarbureau, som noget af de væsentlige nyskabelser.

Kontaktperson:

Knud Jensen
"Den Grønne butik"
Egelundevej 1
4895 Errindlev
Tlf.: 54 61 10 45
E-mail: www.errindlev.dk

 

Ung i kommunen - medskaber af demokratiet

Bevilget: kr. 100.000

Med Gjern Kommunes unge som deltagere i dette eksempelprojekt er målet med projektet at oprette en decentral struktur for et ungdomsråd, hvor lokale grupper i de fem skolelandsbyer debatterer fælles interesser og problemer via Internet. Det er hensigten at sammensætte et kommunalt ungdomsråd udfra disse lokale grupper. Der arbejdes mod at kunne videregive materiale om projektet til andre interesserede, foreninger, skoler, kommuner eller uddannelsessteder for voksne.

Praktisk bliver der arbejdet med bl.a. børn i 6. klasse og lokale partnere, som fx foreninger, kommuner og professionelle i lokalområdet.

Formålet med projektet er at få de unge til at forstå, at det nytter at være aktiv i et samfund, så de går fra at være aktive børn og unge til også som voksne at ønske selv at deltage aktivt i samfundsudviklingen i stedet for kun at være deltagere.

Kontaktperson:

Per Bjørn
Sorring Skole
8641 Sorring
Tlf.: 86 95 71 21

 

Valsgård IT-værksted

Bevilget: kr. 100.000

I fortsættelse af Arden Kommunes initiativ "Bedre Bysamfund" har en borgergruppe i landsbyen Valsgård i vinteren 1999 arbejdet med etableringen af et lokalt IT-værksted med 4 multimedie Pc"er med tilslutning af forskelligt hardware samt spil- og kontorprogrammer. Pc"erne skal kunne bruges som en "spilgruppe" eller som distancearbejdspladser og til kurser. IT-værkstedet kobles på Arden Kommunes netværk.

Samarbejdspartnerne i projektet er Valsgård Skole, Arden kommunale Ungdomsskole / Valsgård Ungdomsklub og Valsgård IT-gruppe.

Kontaktperson:

Valsgård IT-gruppe
Mogens Hedegård
Skovbovej 52 Krogen
9500 Hobro
Tlf.: 96 40 50 60
E-mail: m.hedegaard@post.tele.dk

 

Ørsted år 2002 - dobbelt så go"

Bevilget: kr. 60.000

Formålet med udviklingsforløbet er bl.a.:

 • At opnå større viden om indbyggernes holdning til byens butikker; deres grunde til at handle andre steder samt deres forslag til forbedringer i form at nye butikker og forbedringer til eksisterende butikker.
 • At diskutere fremtiden for Ørsteds detailhandel.
 • At deltagerne får forståelse for - og nogle konkrete redskaber til - at forbedre omsætningen i byen og deres egen butik.
 • At deltagerne får konkrete kommentarer og anvisninger for orden, facade, butiksindretning, vareeksponering mv. i deres egen butik.
 • At skabe samarbejde mellem de handlende i Ørsted.

Projektet koncentreres om detailhandelen. Det ønskes at skabe grobund for samarbejde mellem detailhandlere for sammen at løfte niveauet og i bedste fald tiltrække nye butikker. Endvidere skal det undersøges, hvorvidt Internettet får indflydelse på borgernes købsvaner og udarbejdelse af handleplan for at imødekomme dette.

Kontaktperson:

Elinstallatør
Svend Aage Borst
Storegade 6
8950 Ørsted
Tlf.: 86 48 88 11

Forside - Indhold - Forrige/Næste - Luk