13.5.11. Om dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste for selvstændigt erhvervsdrivende

25-04-2013

Region Nordjylland havde rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med et spørgsmål om, i hvilke tilfælde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan anses for tilstrækkeligt dokumenteret for så vidt angår selvstændigt erhvervsdrivende. Regionen ønskede yderligere afklaret, hvorvidt der bør indhentes fornyet dokumentation hvert år. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyste indledningsvis, at det er det enkelte medlem, der skal fremlægge dokumentation for, hvilket tab der er lidt. Det er regionsrådet, der har ansvaret for at afgøre, om tabt arbejdsfortjeneste kan anses for dokumenteret. Det lidte tab for selvstændige erhvervsdrivende vil ofte ikke umiddelbart give sig til udtryk i en reduceret indtjening, men tabet vil i stedet manifestere sig som et formuetab i selskabet. Dette har principielt ingen betydning for retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Regionsrådet vil normalt kunne anse tabet for dokumenteret ved en erklæring fra den pågældende selvstændige, forudsat at de foreliggende omstændigheder i øvrigt sandsynliggør, at det påståede tab er lidt.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte herefter, at et generelt krav om, at selvstændige erhvervsdrivende skal fremlægge en revisorerklæring for at kunne dokumentere tabt arbejdsfortjeneste, næppe vil være lovligt. Det må bero på en konkret vurdering i hver enkelt sag, hvilken dokumentation der kan kræves, før den tabte arbejdsfortjeneste kan anses for dokumenteret, herunder om det i den enkelte sag vil være sagligt at stille krav om en revisorerklæring. Der må således udvises forsigtighed med helt faste modeller for, hvordan et tab beregnes.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte endelig, at det er regionsrådets ansvar, at der foreligger dokumentation for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i hvert enkelt tilfælde. 

Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 8. februar 2013 til en region
- Forvaltningsjura, j.nr. 2014-5312.