75.1.2. Om en kommunalbestyrelse var bundet af afstemningen på et åbent møde

19-03-1975

En kommunalbestyrelse havde på et åbent møde vedtaget med 1 stemmes flertal at stille en grund til rådighed for en borgerforening med henblik på opførelse af en svømmehal. Der blev ikke på det åbne møde gjort indsigelse imod afstemningen. Efter afstemningen begærede et medlem, at der blev afholdt et møde for lukkede døre, hvilket blev imødekommet. På det lukkede måde gjorde medlemmet indsigelse imod afstemningen, og da intet medlem gjorde indsigelse imod en ny afstemning, blev en ny afstemning foretaget på det lukkede døre, hvor lige så mange stemte for som imod forslaget. Spørgsmålet var, om kommunalbestyrelsen var bundet af afstemningen på det åbne møde.

Indenrigsministeriet udtalte, at en af en kommunalbestyrelse truffet vedtagelse ikke skabte ret efter sit indhold for den, hvem vedtagelsen angik, derved, at vedtagelsen som følge af, at vedtagelsen blev truffet i et offentligt møde, der overværedes af den pågældende eller af andre, der meddelte ham vedtagelsen, blev den pågældende bekendt. Det måtte derimod kræves, at en fra kommunalbestyrelsen udgået meddelelse, der havde til formål at gøre den pågældende bekendt med vedtagelsen, var kommet frem til den pågældende. Såfremt kommunalbestyrelsens vedtagelse - som i det foreliggende tilfælde - krævede tilsynsmyndighedens samtykke, måtte også dette foreligge, for at den pågældende adressat kunne hævde nogen rettighed.

Der var således ikke ved første afstemning skabt nogen ret for borgerforeningen til den omhandlede grund, og kommunalbestyrelsen havde derfor ikke været afskåret fra efter almindelige regler at tage sagen op til fornyet behandling og afstemning, enten i samme eller i et efterfølgende møde.

Indenrigsministeriets brev af 19. marts 1975 til et kommunalbestyrelsesmedlem,
- 1.K., j. nr. 1974-12012-1102-1