75.1.3. Et kommunalbestyrelsesmedlems krav om magistratsbehandling går forud for et forslag om sagens behandling i et af de faste udvalg

05-08-1975

Den i 1950 ved lov nr. 225 af 27. maj 1950 indførte magistratsordning havde til formål at koncentrere den udøvende myndighed gennem oprettelse af en magistrat til afløsning af de af kommunalbestyrelsen nedsatte administrerende udvalg. § 64, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse forudsatte endvidere, at den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender i magistratskommuner varetoges af magistraten eller de enkelte magistratskommuner. 

Magistraten og dens afdelinger kunne herefter sidestilles med økonomiudvalget og de stående udvalg i kommuner, i hvilke der ikke var indført magistratsordning.

Kompetencen til forberedelse af sager, der skal forelægges for kommunalbestyrelsen, var henlagt til magistraten, og et kommunalbestyrelsesmedlems krav om magistratsbehandling af et for kommunalbestyrelsen fremsat medlemsforslag måtte derfor gå forud for et eventuelt forslag om sagens behandling i et af de faste udvalg.

Indenrigsministeriets brev af 5. august 1975 til en kommunalbestyrelse i en magistratskommune
- 1.k., j.nr. 1975/12010/1426-1