75.4.1. KL er ikke et kommunalt fællesskab

15-04-1975

Indenrigsministeriet oplyste i sit brev af 15. april 1975 følgende: 

Kommunernes Landsforening varetog funktioner som interesseorganisation for medlemskommunerne og ydede disse bistand ved løsningen af deres opgaver.

Kommunernes medlemskab af Kommunernes Landsforening krævede derfor ikke samtykke fra de kommunale tilsynsmyndigheder i henhold til § 60 i lov om kommunernes styrelse, og foreningens virksomhed var ikke undergivet tilsyn i henhold til lov om kommunernes styrelse.

Indenrigsministeriet oplyste i sit brev af 9. april 1976 følgende:

Den omstændighed, at Kommunernes Landsforenings love indeholdt hjemmel til, at en kommunalbestyrelse efter kommunens indtræden i landsforeningen kunne meddele Kommunernes Landsforenings lønudvalg bemyndigelse til at træffe bindende aftaler på kommunernes vegne, bevirkede ikke nogen ændring i Indenrigsministeriets opfattelse, som tilkendegivet i ministeriets brev af 15. april 1975, hvorefter en kommunes medlemskab af Kommunernes Landsforening ikke krævede samtykke fra de kommunale tilsynsmyndigheder i henhold til § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Indenrigsministeriet henholdt sig herved til det af landsforeningen anførte over for ministeriet.

Indenrigsministeriets brev af 15. april 1975 til en borger
- 1.k., j. nr. 1975-12012-0401-1

Indenrigsministeriets brev af 9. april 1976 til samme borger
- 1. k., j. nr. 1975-12012-0401-1