76.1.1. Om indkaldelse af en stedfortræder for en afgrænset periode

26-08-1976

Det påhvilede kommunalbestyrelsen i henhold til reglerne i lov om kommunale valg at afgøre, om et medlem i følge sin helbredstilstand, forretninger og lignende havde skellig grund til at ønske sig fritaget for valget. Såfremt det pågældende medlem herefter udtrådte af kommunalbestyrelsen, indtrådte vedkommende stedfortræder i den pågældendes sted.

Kun en absolut og varig hindring kunne begrunde lovligt forfald hos et medlem med den virkning, at stedfortræderen kunne indkaldes i henhold til § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse. Et medlems ønske om fritagelse for at give møde for en afgrænset periode begrundet i travlhed, manglende tid til forberedelse eller lignende ville derfor ikke kunne imødekommes efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse. Der var ikke hjemmel i den omhandlede bestemmelse til at indkalde stedfortræderen i en på forhånd fastlagt periode. 

Det var herefter Indenrigsministeriets umiddelbare opfattelse, at en kommunalbestyrelses beslutning om at indkalde en stedfortræder på baggrund af en beslutning om at give medlemmet et halvt års sygeorlov i stedet for at imødekomme medlemmets ønske om udtræden næppe havde hjemmel i § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse.

Indenrigsministeriets brev af 26. august 1976 til en kommunalbestyrelse
- 1. k., j. nr. 1976-12012-0408-10