77.1.3. Om nedsættelse af underudvalg. Om en bestemmelse i styrelsesvedtægten herom.

16-08-1977

Ved en gennemgang af en kommunalbestyrelses styrelsesvedtægt var Indenrigsministeriet blevet opmærksom på, at der var optaget en bestemmelse om nedsættelse af underudvalg. 

Indenrigsministeriet bemærkede, at der, bortset fra tilfælde, hvor lovgivningen indeholdt særlig hjemmel hertil, ikke burde optages bestemmelse i vedtægten om adgang til at nedsætte underudvalg. Efter indenrigsministeriets opfattelse kunne der ikke tillægges sådanne underudvalg selvstændig kompetence til at udøve egentlige administrative funktioner. Dette er imidlertid ikke til hinder for, at stående udvalg nedsatte underudvalg med rent forberedende eller rådgivende funktioner i forbindelse med det stående udvalgs behandling al de i henhold til styrelsesvedtægten til udvalget henlagte sager. Underudvalg burde i givet fald vælges af og blandt medlemmerne af vedkommende stående udvalg efter forholdstalsvalg, jf. principperne i styrelseslovens § 19, stk. 1, og § 25, stk. 1; der kunne derfor ikke uden særlig lovhjemmel fastsættes bestemmelser, hvorefter formanden for vedkommende stående udvalg skulle være født formand for eller medlem af underudvalget.

Indenrigsministeriet henstillede derfor til kommunalbestyrelsen, at den omhandlede bestemmelse udgik af vedtægten.

Indenrigsministeriets brev af 16. august 1977 til en kommunalbestyrelse
- 1.k., j. nr. 1975-1200-0601-1