77.6.1. Om varigheden af anlægsbevillinger

13-05-1977

Udgiften vedrørende et anlægsarbejde, der ikke kunne bringes til afslutning inden for et enkelt år, måtte fordeles på budgetåret og det eller de budgetoverslagsår, i løbet af hvilke det pågældende arbejde forventedes udført, med sådanne andele af den samlede anlægsudgift (rådighedsbeløbene), som forventedes afholdt i hvert af årene.

Anlægsbevillingen til et bestemt anlægsarbejde knyttedes til de beløbsmæssige og materielle forudsætninger, som kommunalbestyrelsen tog stilling til i forbindelse med vurderingen og behandlingen af det samlede anlægsarbejde, hvad enten dette forventedes at strække sig over et eller flere år. Bevillingen kunne meddeles ved årsbudgettets vedtagelse eller umiddelbart forud for arbejdets igangsættelse. I sidstnævnte tilfælde var der ikke på tidspunktet for årsbudgettets endelige vedtagelse meddelt bevilling til det pågældende arbejde, og følgelig kunne der ikke disponeres over den på årsbudgettet opførte andel af den pågældende anlægsudgift (rådighedsbeløbet).

Indenrigsministeriet fastholdt derfor de stillede vilkår for stadfæstelsen af en kommunes styrelsesvedtægt.

Indenrigsministeriets brev af 13. maj 1977 til en kommunalbestyrelse
- 1.k., j. nr. 1973/1200/0308-1