79.6.2. Om behandling af revisionens bemærkninger til årsregnskabet for åbne døre

23-11-1979

Et amtsråd havde fremsendt revisionsberetningen for regnskabsåret 1979 med bl.a. udskrifter af økonomiudvalgets og amtsrådets forhandlingsprotokoller vedrørende revisionsberetningens behandling.

Indenrigsministeriet udtalte: 

De det fremgik af materialet, at et amtsråd havde behandlet de afgivne specialberetninger i møder for lukkede døre, henledte Indenrigsministeriet amtsrådets opmærksomhed på, at en beslutning om — som en undtagelse fra det almindelige princip om, at amtsrådets møder var offentlige — at behandle en sag for lukkede døre forudsatte, at dette er nødvendigt eller ønskeligt på grund af sagens beskaffenhed, jf. den dagældende bestemmelse i § 10, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Efter Indenrigsministeriets opfattelse måtte det således være udgangspunktet, at beretningerne behandledes for åbne døre.

Ved § 1, nr. 5, i lov nr. 380 af 14. juni 1995 blev det præciseret ved en ændring af § 10, stk. 1, 2. pkt., at en sag ikke kunne behandles for lukkede døre alene som følge af, at dette vurderedes som ønskeligt. 

Indenrigsministeriets brev af 23. november 1979 til et amtsråd
- 1. k., j. nr. 1978-121-1500-2