81.1.3. Ansvaret for forslag til kommuneplan og tilrettelæggelsen af planlægningsarbejdet

05-10-1981

Indenrigsministeren udtalte over for folketingets kommunaludvalg, at det må være økonomiudvalget, der over for kommunalbestyrelsen har ansvaret for det samlede indhold af kommuneplanforslaget og for en overordnet tilrettelæggelse af det arbejde, der fører frem til planforslaget.

Indenrigsministeriet anser det således ikke for stemmende med økonomiudvalgets lovbestemte samordnende funktioner, at det endelige ansvar for udarbejdelsen og indholdet af det samlede kommuneplanforslag henlægges til et stående udvalg.

Indenrigsministeriet vil imidlertid ikke modsætte sig, at der i en kommunes styrelsesvedtægt optages bestemmelser om, at visse opgaver i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanforslaget varetages af et stående udvalg inden for de tidsfrister og efter de anvisninger og retningslinier, som økonomiudvalget måtte fastsætte.

En bestemmelse herom i styrelsesvedtægten vil ikke udelukke økonomiudvalget fra at anmode andre stående udvalg om bidrag til udarbejdelsen af kommuneplanforslaget.

(Indenrigsministeriets skrivelse af 5. oktober 1981 til folketingets kommunaludvalg - 1.k.kt. j.nr. 1981/1015-55).

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=32909