81.1.5. Om protest i form af en forespørgsel imod fravigelsen af forholdstalsvalgmåden. Om anmeldelse af grupper forud for valget

04-02-1981

Tre kommunalbestyrelsesmedlemmer klagede til Indenrigsministeriet over en afstemning foretaget i en kommunalbestyrelse af kommunens to repræsentanter i et fælleskommunalt trafikselskab. Afstemningen var ikke sket i overensstemmelse med forholdstalsvalgmåden, idet et flertal af kommunalbestyrelsen havde stemt for økonomiudvalgets og teknisk udvalgs indstilling, hvorefter formanden og næstformanden for teknisk udvalg fik sæde i trafikselskabets repræsentantskab.

Indenrigsministeriet udtalte, at kommunalbestyrelsens valg af to eller flere medlemmer til udvalg m.v. foretages som forholdstalsvalg, jf. § 25, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Det måtte imidlertid normalt anses for at være en betingelse for at statuere ugyldighed som følge at en fulgt fremgangsmåde ved foretagelsen at kommunalbestyrelsens valg at medlemmer til udvalg m.v., at der forud for valget var protesteret mod den anvendte fremgangsmåde. Efter omstændighederne vil protesten kunne have form af en forespørgsel om, hvorvidt forholdstalsvalgmåden skulle anvendes. 

Da der i det foreliggende tilfælde var enighed om, at forespørgsel om, hvorvidt valget skulle ske efter forholdstalsvalgmåden, blev fremsat forud for valget, fandt Indenrigsministeriet, at den fornødne protest mod fremgangsmåden var fremsat. Valget af medlemmer til repræsentantskabet burde derfor efter Indenrigsministeriets opfattelse foretages på ny.

Indenrigsministeriet bemærkede, at anmeldelse af grupper i forbindelse med forholdstalsvalg ifølge § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse skulle ske forud for det pågældende valg og altså ikke nødvendigvis forud for det pågældende møde.


Indenrigsministeriets brev af 4. februar 1981 til tre kommunalbestyrelsesmedlemmer
- 1.k., j.nr. 1980/1130/1500-6