82.1.19. Et udvalgs medlemstals overskridelse af halvdelen af kommunalbestyrelsens medlemmer som følge af suppleringsreglen

18-05-1982

Ifølge § 27 i lov om kommunernes styrelse har en gruppe, der ikke ved forholdstalsvalg har fået så mange pladser i de stående udvalg, som den ville have fået ved en fordeling under ét, har samtlige pladser i dette udvalg ret til at få det manglende antal anvist ved overtagelse af pladser fra den eller de grupper, der ved den første fordeling har opnået for mange. Hvis en gruppe derved mister flertallet i et udvalg, kan gruppen udpege et så stort antal overtallige medlemmer af vedkommende udvalg, som er nødvendigt for at bevare flertallet i dette.

Indenrigsministeriet kunne bekræfte, at anvendelsen af denne regel kunne medføre, at medlemstallet i et stående udvalg i denne situation lovligt ville kunne overstige halvdelen af kommunalbestyrelsens medlemstal, og at en forøgelse af medlemstallet i et udvalg som følge af anvendelsen af suppleringsreglen i lovens § 27 ikke krævede ændring af kommunens styrelsesvedtægt.


Indenrigsministeriets brev af 18. maj 1982 til en borger
- 1.k. j.nr. 1982/123/0927-2