82.1.22. Om en gruppes udpegelse af 1. viceborgmester

25-05-1982

Efter det oplyste var den hidtidige 1. viceborgmester valgt af en gruppe på i alt 15 af kommunalbestyrelsens 21 medlemmer. Et parti, der rådede over 8 af de nævnte 15 pladser, ønskede i forbindelse med nyvalget af 1. viceborgmester at udpege en kandidat uden for gruppen. Borgmesterkontoret rejste spørgsmål om, hvorvidt flertallet i gruppen kunne foretage det nævnte valg.

Indenrigsministeriet udtalte:

Under hensyn til, at valget af to viceborgmestre foretoges som forholdstalsvalg, jf. § 6, stk. 6, i lov om kommunernes styrelse, kunne de hensyn, der lå bag fortolkningen af reglerne om udpegningsretten vedrørende medlemmer til de stående udvalg, jf. § 28, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, anvendes på tilsvarende måde i den forelagte sag. Dette indebar, at det tilkom vedkommende gruppe selv at udpege det medlem, der skulle besætte den ledigblevne plads. I tilfælde af uenighed i gruppen måtte afgørelsen træffes ved stemmeflerhed blandt gruppens medlemmer. Når det således tilkom et flertal i gruppen at tage stilling til, hvem der skulle udpeges til at varetage den ledigblevne plads, ville dette flertal kunne vælge et medlem uden for gruppen. Ministeriet anførte, at det dog i så fald måtte være en betingelse, at det pågældende medlem var villigt til at modtage valg.

Indenrigsministeriets brev af 25. maj 1982 til borgmesterkontoret i en kommune
- 1.k., j. nr. 1982-123-0301-13