83.1.12. Behandling af en sag for lukkede døre

27-09-1983

Udtalt, at en formodning eller forventning om, at der under en sags behandling vil fremkomme oplysninger om enkeltpersoner - uden nærmere viden om karakteren af sådanne udtalelser - ikke i sig selv vil kunne begrunde, at dørene lukkes.

Efter indenrigsministeriets opfattelse burde der således, forinden der eventuelt var truffet beslutning om at behandle sagen for lukkede døre, være søgt tilvejebragt nærmere klarhed over de forventede udtalelser fra kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder om disse udtalelsers karakter, f.eks. om det drejede sig om vedkommendes rent personlige forhold, økonomiske forhold eller lignende, der af hensyn til beskyttelse af dennes interesser kunne begrunde en dørlukning.

Endvidere henledt opmærksomheden på styrelseslovens §10, stk.1, 2. pkt., hvorefter spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af kommunalbestyrelsen eller af formanden.

Endelig peget på, at såfremt det under en sags behandling i et offentligt møde viser sig, at der er behov for at inddrage en persons personlige forhold i debatten, kan kommunalbestyrelsen på dette tidspunkt beslutte at lukke dørene og efter omstændighederne være forpligtet hertil.

Indenrigsministeriets skrivelse af 27. september 1983 til Morsø kommunalbestyrelse
- 1.k.kt. j.nr. 1983/1070/1507-1