83.1.14. Om, hvornår en viceborgmester overtager borgmesterfunktionerne. Om, hvorvidt en viceborgmester må være kommunalt ansat

24-06-1983

Indenrigsministeriet oplyste i et svar på et spørgsmål stillet af Folketingets Kommunaludvalg følgende:

En borgmester må som udgangspunkt tilrettelægge den kommunale administration således, at den kan fungere, når borgmesteren midlertidigt er fraværende —herunder ved fornødne instruktioner og bemyndigelser til administrationen, navnlig kommunaldirektøren.

Da borgmesteren i henhold til § 31 i lov om kommunernes styrelse har den øverste daglige ledelse af kommunens administration, er det derfor også borgmesteren, der beslutter, hvornår næstformanden i påkommende tilfælde skal overtage denne funktion. Kun derved kan man fastholde borgmesterens ansvar som leder af administrationen.

Kommunalbestyrelsen må dog om fornødent i ekstraordinære tilfælde kunne træffe beslutning om viceborgmesterens overtagelse af ledelsen af administrationen. Dette vil navnlig kunne blive tilfældet, hvis borgmesteren har ment under et fravær at kunne nøjes

med at give instruktioner og bemyndigelser til administrationen, men hvor forudsætningerne for dispositionerne i så henseende efterfølgende væsentligt ændres.

Hvad angår spørgsmålet om overtagelse af hvervet som mødeleder i økonomiudvalget, bemærkes, at viceborgmesteren kun i de tilfælde, hvor viceborgmesteren har overtaget ledelsen af administrationen, i sin egenskab af viceborgmester overtager funktionen som leder af møderne i økonomiudvalget.

Er der i styrelsesvedtægten optaget bestemmelse om et 10 pct. vederlag til viceborgmesteren, ydes dette for forpligtelsen til, i indtil 5 uger om året, at vikariere for borgmesteren. Denne forpligtelse kan blive lige så aktuel for en kommunalt ansat som for andre.

Der ligger et modregningssynspunkt bag bestemmelsen i § 34, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse om, at der til en viceborgmester, der oppebærer 10 pct. vederlag, kun kan ydes yderligere vederlag for at varetage formandens opgaver, når dette sker i mere end 5 uger. 10 pct. vederlaget bliver således i denne situation et standardiseret vederlag for de første 5 ugers funktion som formand.

Dersom der opstår situationer, hvor instrukser og bemyndigelser til den kommunale administration ikke udgør et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag, er det min opfattelse, at det ikke er udelukket, at en kommunalt ansat viceborgmester samtidig med at

varetage sin kommunale tjeneste varetager ledelsen af administrationen under borgmesterens fravær. Ministeriet havde herved lagt vægt på, at der ikke er tale om en varig dobbeltfunktion, således som tilfældet ville være det for den valgte borgmesters vedkommende,

hvor en sådan dobbeltfunktion er udelukket. Med baggrund i almindelige retsgrundsætninger om speciel inhabilitet vil det dog være udelukket, at viceborgmesteren som leder af administrationen kan komme til at tage stilling til sager fra den institution m.v.. hvor den pågældende selv er ansat.


Indenrigsministerens svar af 24. juni 1983 på spørgsmål nr. 30 stillet af Folketingets Kommunaludvalg
- 3.k., j.nr. 1982/1541-38