83.1.6. Kommunalbestyrelsesmedlemmers adgang til sagsindsigt i den kommunale forvaltning m.v.

18-02-1983

Udtalt, at kommunalbestyrelsesmedlemmer har adgang til efter anmodning at gennemse eksisterende sagsmateriale i den kommunale forvaltning. Adgangen til gennemsyn er begrænset af gældende regler om tavshedspligt. Dette betyder f.eks., at et kommunalbestyrelsesmedlem, der ikke - eller ikke mere - er medlem af socialudvalget, er afskåret fra at gennemse socialudvalgets akter i sager vedrørende enkeltpersoner.

Kommunalbestyrelsen kan endvidere som led i sin kompetence til at fastsætte retningslinier for sagsforberedelsen i kommunalbestyrelsen og udvalgene træffe beslutning om, hvilke bestemmelser, der skal være gældende med hensyn til opbevaring, tilbagelevering og destruktion af udleveret sagsmateriale, der er stillet til rådighed for medlemmerne af byrådet på deres bopæl. Givet udtryk for, at ministeriet for sit vedkommende vil finde det rettest, at materiale, der indeholder fortrolige oplysninger, altid kræves tilbageleveret eller tilintetgjort, når beslutningen i sagen er truffet.

Indenrigsministeriets skrivelse af 18. februar 1983 til Græsted-Gilleleje byråd
– 1. k.kt. j.nr. 1982/123/0407-12