83.2.1. Kommunalt ansatte - ægtefælleinhabilitet - skoleombygning

23-06-1983

Udtalt, at et kommunalbestyrelsesmedlem, hvis ægtefælle var ansat som lærer ved en af kommunens skoler, ikke kunne anses for at være inhabil ved kommunalbestyrelsens behandling af en sag om ombygning af den pågældende skole.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse er det ikke i sig selv tilstrækkeligt til at erklære et kommunalt ansat byrådsmedlem inhabilt, at sagen vedrører den institution, hvor den pågældende er ansat, eller arbejdsforholdene på stedet. Der må foretages en nærmere vurdering af den interesse, medlemmet har i sagen. Et kommunalt ansat medlem vil således f.eks. være inhabilt, såfremt sagen direkte vedrører den pågældendes eget ansættelsesforhold (f.eks. lønforhold, avancementmuligheder, nedlæggelse af stillingen).

I den konkrete sag havde ombygningen til formål at bringe skolens fysiske rammer op på en standard, der i det store og hele svarede til kommunens øvrige skoler. Ombygningen ville fagligt give store aktivitetsmuligheder og medføre forbedrede arbejdsforhold for lærerpersonalet, og ombygningen ville efter det oplyste ikke få indflydelse på lærerpersonalets ansættelsesforhold (f.eks. ændret fagfordeling eller lærertimeforbrug, eller ændring af antallet af skoleklasser).

Uanset at sagen ville berøre ægtefællens arbejdssituation og forholdene på den skole, hvor den pågældende var ansat, adskilte vedkommendes interesse i sagen sig ikke fra den interesse, som det øvrige lærerpersonale på skolen også måtte antages at have i, at der blev skabt så gode ydre rammer som muligt for den til enhver tid værende daglige undervisning. Ombygningen kunne således ikke siges i særlig grad at vedrøre ægtefællens arbejdssituation. Ægtefællens interesse i sagen var af mere ideel eller fagligt betonet art, og såfremt ægtefællen selv havde været medlem af kommunalbestyrelsen, ville den pågældendes deltagelse i sagens behandling og afstemning næppe have været egnet til i offentligheden at skabe mistillid til den offentlige forvaltning og dens afgørelser.

Da kommunalbestyrelsesmedlemmets ægtefælle således efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke selv ville have været afskåret fra at deltage i sagens behandling i kommunalbestyrelsen, måtte medlemmet også selv anses for at have været habil ved kommunalbestyrelsens behandling af sagen om skoleombygningen.

Indenrigsministeriets skrivelse af 23. juni 1983 til et kommunalbestyrelsesmedlem - 1.k.kt. j.nr. 1982/123/1617-2