83.4.3. Om deltagerne i et kommunalt fællesskabs hæftelse for fællesskabets gæld over for tredjemand

19-12-1983

En statsadvokat havde fremsendt en sag til Indenrigsministeriet, idet statsadvokaten efter omstændighederne skulle anmode om ministeriets eventuelle bemærkninger til fuldbyrdelsesspørgsmålet.

Indenrigsministeriet tilbagesendte sagen til statsadvokaten med følgende bemærkninger:

Hvis der ikke i et kommunalt fællesskabs vedtægter var truffet bestemmelser om, hvorledes der hæftedes for fællesskabets eventuelle gældsforpligtelser over for tredjemand, var det Indenrigsministeriets opfattelse, at enhver af fællesskabets deltagere efter fællesskabets opløsning måtte hæfte for hele denne gæld.

Efter det for Indenrigsministeriet oplyste fandtes der ikke i vedtægterne for det pågældende kommunale fællesskab bestemmelser om selskabets hæftelse over for tredjemand.

Indenrigsministeriet kunne derfor, uanset at der ikke var tale om et civilretligt krav, tilslutte sig politimesterens opfattelse af, at der i forbindelse med den begærede indbringelse af sagen for retten i medfør af retsplejelovens § 998, af anklagemyndigheden skulle nedlægges påstand om, at retten ved kendelse bestemte, at bøden og sagsomkostningerne skulle udredes af de 4 kommuner in solidum.


Indenrigsministeriets påtegning af 19. december 1983 til statsadvokaten for Fyn, Lolland-Falster og Bornholm
- 1.k.kt., j.nr. 1983/1059-6