83.8.3. Om, hvorvidt tilsynet skulle pålægge kommunalbestyrelsesmedlemmer erstatningsansvar ved suspension af kommunaldirektøren

03-11-1983

Et tilsynsråd havde besluttet at gøre erstatningsansvar gældende over for de kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke på mødet havde stemt imod et forslag om bevilge kommunaldirektøren tjenestefrihed med løn, indtil kommunaldirektørens fremtidige ansættelsesforhold i kommunen var afklaret.

Kommunalbestyrelsen havde klaget til Indenrigsministeriet over tilsynsrådets beslutning.

Indenrigsministeriet udtalte:

Indledningsvis understregedes, at en offentlig myndighed fuldt lovligt kunne bringe et ansættelsesforhold til ophør, når dette skete under iagttagelse af alle formelle regler, herunder regler i tjenestemandsvedtægter, overenskomster, o.lign. Uskrevne retsgrundsætninger om f.eks. magtfordrejning, lighedsprincipper osv. skulle selvsagt også overholdes. Såfremt disse regler iagttoges, påhvilede der ikke den offentlige myndighed nogen bevisbyrde for, at der havde foreligget tilstrækkelige konkrete grunde til afskedigelsen. Under samme betingelser kunne en offentlig myndighed aftale med en ansat, at denne fratrådte sin stilling, under forudsætning af, at eventuel fornøden godkendelse af aftalen indhentedes hos anden myndighed.

Uanset at de foranstående regler m.v. var overholdt, kunne der imidlertid opstå spørgsmål om erstatning for tab påført kommunekassen af et eller flere kommunalbestyrelsesmedlemmer i forbindelse med afskedigelse af en kommunalt ansat. Medlemmerne af en kommunalbestyrelse kunne som udgangspunkt drages erstatningsretligt til ansvar efter dansk rets almindelige regler om personligt erstatningsansvar. Et kommunalbestyrelsesmedlem kunne således blive erstatningsansvarligt, hvis medlemmet havde påført kommunen et økonomisk tab som følge af en ansvarspådragende handling eller undladelse, og tabet var en påregnelig følge af denne handling eller undladelse. 

For så vidt angår den konkrete sag konstaterede ministeriet, at der mellem parterne var enighed om, at de formelle regler, herunder retsgrundsætninger, var overholdt i forbindelse med kommunaldirektørens suspension og senere fratræden fra sin stilling i kommunen.

Efter det i sagen foreliggende var det efter ministeriets opfattelse heller ikke godtgjort, at kommunalbestyrelsen havde handlet uforsvarligt ved at suspendere kommunaldirektøren og senere indgå den omhandlede fratrædelsesordning med kommunaldirektøren. Det var i øvrigt heller ikke godtgjort, at fratrædelsesordningen havde medført et tab for kommunen.

Ministeriet ophævede således tilsynsrådets beslutning om at gøre personligt ansvar gældende mod 9 kommunalbestyrelsesmedlemmer.


Indenrigsministeriets brev af 3. november 1983
- 1.k., j.nr. 1983/1070/1318-2