84.1.1. Spørgsmålet om en borgmester i en primærkommune kan vælges til 1. viceamtsborgmester

06-01-1984

Udtalt, at bestemmelsen i styrelseslovens § 6, stk. 4, om, at amtsrådets formand ikke samtidig kan være formand for kommunalbestyrelsen i en primærkommune, især er begrundet i hensynet til at forebygge tilfælde af speciel inhabilitet.

Dette hensyn gør sig ikke gældende med samme vægt, når det drejer sig om at vælge et amtsrådsmedlem, der samtidig er borgmester i en primærkommune, til 1. viceamtsborgmester, idet den pågældende under amtsborgmesterens forfald normalt kun vil overtage hvervet som mødeleder i amtsrådet, hvorimod han ikke uden videre overtager funktionen som daglig leder af den amtskommunale administration.

På denne baggrund kunne den pågældende efter Indenrigsministeriets opfattelse lovligt vælges til 1. viceamtsborgmester.

Endvidere udtalt, at den pågældende efter amtsborgmesterens, eventuelt amtsrådets, beslutning vil kunne varetage funktionen som leder af den amtskommunale administration. Det må dog forudsættes, at den pågældende normalt ikke deltager i behandlingen af sager, der vedrører den primærkommune, hvis kommunalbestyrelse han er formand for. Med henblik på at begrænse antallet af sådanne tilfælde af speciel inhabilitet ville Indenrigsministeriet finde det hensigtmæssigt, at amtsrådet i givet fald tog skridt til at begrænse varigheden af den pågældendes funktion som leder af administrationen mest muligt.

Indenrigsministeriets skrivelse af 6. januar 1984 til Ringkjøbing amtsråd
- 1. k.kt. j.nr. 1984/1071/1300-1