84.2.1. Medlem af boligselskabs bestyrelse - inhabilitet - lokalplanforslag

17-02-1984

Udtalt, at en borgmester, der var medlem af et boligselskabs bestyrelse, var inhabil ved byrådets behandling og afstemning vedrørende et lokalplanforslag. Med lokalplanforslaget søgtes skabt mulighed for, at et datterselskab af det nævnte boligselskab fik mulighed for at opføre lejeboliger på en tidligere erhvervet grund. Boligselskabet og datterselskabet udgjorde 2 selvstændige selskaber, der dog bl.a. ifølge en overenskomst havde et udstrakt samarbejde.

Antaget, at boligselskabet havde en væsentlig interesse i, at datterselskabet fik mulighed for at opføre lejeboliger på det omhandlede areal, og at borgmesteren, der var valgt til boligselskabets bestyrelse for at varetage boligselskabets og ikke kommunens interesser, ud fra en generel vurdering måtte frygtes at ville varetage selskabets interesser ved sin stillingtagen i byrådet til sager, der har betydning for boligselskabet.

Indenrigsministeriets skrivelse af 17. februar 1984 til Kolding byråd
- 1. k.kt. j.nr. 1983/1074/1211-2