84.3.8. Kommunal medvirken ved opførelse af ældreboliger m.v.

30-11-1984

Udtalt, at Indenrigsministeriet ikke med fornøden sikkerhed kan antage, at en kommune er afskåret fra at medvirke til, at der tilvejebringes boliger til ældre, syge og svagelige, såfremt boligerne tilsigtes forbeholdt denne personkreds på grundlag af en behovsvurdering, samt at der ikke ved kommunens medvirken reelt ydes uhjemlede lejetilskud til de pågældende beboere.

Indenrigsministeriets skrivelse af 30. november 1984 til tilsynsrådet for et amt
- 2. k.kt. j.nr. 1984/112/0900-3