85.1.6. Etablering af skolefritidsordning - spørgsmål om delegation af takstfastsættelsen til forældrevalgt bestyrelse

21-08-1985

Udtalt, at en delegation af takstfastsættelse til private borgere uden lovhjemmel vil være forbundet med retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, når lovgivningen har bestemt, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte takster for en kommunal ydelse - herunder taksten for optagelse i en skolefritidsordning.

Der kan i en skolefritidsordning under ingen omstændigheder accepteres en fri takstfastsættelse, men der må være både en overgrænse, således at betalingen ikke kan fastsættes (væsentligt) højere end den sædvanlige forældrebetaling for fritidshjem, og en undergrænse, idet ordningen skal være fuldt betryggende for børnene. Disse grænser, som må gælde for kommunalbestyrelsens egen fastsættelse af takster, må i hvert fald også præciseres af kommunalbestyrelsen i forbindelse med en eventuel delegation.

Selv om der i forbindelse med delegationen fastsættes både en over- og en undergrænse, finder indenrigsministeriet det tvivlsomt, om en delegation er lovlig. Da der er tale om en forsøgsordning, vil ministeriet dog ikke modsætte sig, at ordningen fortsætter i forsøgsperioden, såfremt forældrebestyrelsens kompetence begrænses som anført af en over og en undergrænse. Betalingen må endvidere fastsættes i overensstemmelse med almindelige kommunalretlige principper, herunder princippet om ligelig behandling af borgerne.

Uanset bemyndigelserne til forældrebestyrelsen må skolefritidsordningen fortsat anses for en kommunal foranstaltning, og budget og regnskab for ordningen skal derfor udarbejdes efter de gældende regler i det kommunale budget og regnskabssystem, medmindre der opnås dispensation fra indenrigsministeriet.

Indenrigsministeriets skrivelse af 21. august 1985 til et byråd
- 1. k.kt., j. nr. 1984/1079/1624-1