85.5.1. Godtgørelse af udgifter til børnepasning

27-03-1985

Udtalt, at udgifter vedrørende etablering af børnepasning i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv for et medlem, der har valgt at modtage det faste vederlag, ikke kan ligestilles med de ydelser, der af kommunens kasse kan godtgøres efter § 16, stk. 6, i lov om kommunernes styrelse om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Endvidere udtalt, at ovennævnte udgift til børnepasning, der er etableret i forbindelse med varetagelse af et konkret kommunalt hverv, kan godtgøres som en udgift, der er afholdt i forbindelse med hvervets varetagelse, på samme måde som f.eks. befordringsudgifter i forbindelse med kommunale hverv, jfr. styrelseslovens § 16, stk. 8.

Dette gælder, uanset om et medlem har valgt at modtage det faste vederlag for medlemskab af kommunalbestyrelsen eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Indenrigsministeriets skrivelse af 27. marts; 1985 til et byrådsmedlem
- 1. k.kt., j.nr. 1984/1351/1426-3