87.2a.5. Om inhabilitet for et amtsrådsmedlem, der var medlem af et kommunalt fællesskabs bestyrelse, ved amtsrådets godkendelse og tilsyn m.v. af fællesskabets virksomhed

12-08-1987

Indenrigsministeriet havde anmodet Justitsministeriet om en udtalelse til brug ved afgørelsen af en sag om, hvorvidt der forelå inhabilitet i forbindelse med et amtsrådsmedlems behandling af en miljøsag vedrørende et fælleskommunalt forbrændingsanlæg, hvori den pågældende er bestyrelsesmedlem.

Justitsministeriet udtalte over for Indenrigsministeriet blandt andet følgende: 

Bestemmelsen i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 4, havde til formål at sikre, at den, der virkede i flere forskellige offentlige hverv, ikke i én egenskab førte tilsyn med en offentlig virksomhed, som den pågældende havde udøvet eller været med til at udøve i anden sammenhæng.

Det var ligeledes et almindeligt princip i miljøretten, at den myndighed, der drev et affaldsforbrændingsanlæg, ikke selv kunne virke som godkendelsesmyndighed for anlægget (myndighedsinhabilitet).

På den baggrund var Justitsministeriet mest tilbøjelig til at mene, at det var uforeneligt med bestemmelsen i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 4, jf. § 3, stk. 2, at et amtsrådsmedlem deltog i behandlingen af en sag om godkendelse og tilsyn m.v. med en fælleskommunal virksomhed, hvori den pågældende var bestyrelsesmedlem. En sådan situation ville efter Justitsministeriets opfattelse indebære en uheldig dobbeltrolle, hvor den pågældende i realiteten selv medvirkede til at godkende den virksomhed, hvori vedkommende var bestyrelsesmedlem, og til at føre kontrol med, at alt gik rigtigt til i forbindelse med anlæggets drift.

Justitsministeriets Lovafdelings brev af 12. august 1987 til Indenrigsministeriet
- Justitsministeriets j.nr. L.A. 1987-546-77, Indenrigsministeriets j.nr. 1987/1074-0800-2