88.2.1. Formand for oplysningsforbund inhabil ved kommunalbestyrelsens behandling af dispensationsansøgning vedrørende et værksted, som benyttedes af forbundet

29-01-1988

Udtalt, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der er formand for den lokale afdeling af Liberalt Oplysnings Forbund (LOF) måtte anses for inhabil ved kommunalbestyrelsens behandling af et forslag fra udvalget for teknik og miljø om meddelelse af dispensation fra byggeloven til, at et udhus fortsat kunne anvendes som keramik- og porcelænsmalerværksted til brug for aftenskoleundervisning, som blev forestået af LOF.

I denne forbindelse henvist til, at LOF måtte antages at have en væsentlig interesse i sagens udfald, og at den pågældende derfor, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, i forvaltningsloven, måtte antages at være inhabil, da der ud fra en generel vurdering måtte være fare for, at den pågældende kunne blive påvirket af uvedkommende interesser.

Indenrigsministeriets skrivelse af 29. januar 1988 til et kommunalbestyrelsesmedlem
– 1. k.kt. j.nr. 1987/1074/0612-1