88.2.2. Lederen af et fælleskommunalt genbrugscenter inhabil ved byrådets behandling af budgettet for centret

06-05-1988

Udtalt, at det forhold at 2 byrådsmedlemmer var ansat ved det fælleskommunale genbrugscenter ikke i sig selv var tilstrækkeligt til at statuere inhabilitet i forbindelse med byrådets behandling af budgettet for genbrugscenteret.

Det måtte endvidere lægges til grund, at de 2 byrådsmedlemmer ikke havde nogen særlig personlig eller økonomisk interesse i udfaldet af byrådets budgetbehandling, idet der ikke var fremsat forslag, som kunne påvirke de pågældendes ansættelses- eller arbejdsforhold. Imidlertid måtte det byrådsmedlem, der var leder af institutionen, og som i denne egenskab havde udarbejdet eller deltaget i udarbejdelsen af institutionens budgetforslag, dog anses for inhabil ved byrådets stillingtagen til institutionens budgetforslag.

Derimod var der ikke tilstrækkelig grundlag for at antage, at det byrådsmedlem, der var leder af en afdeling af genbrugscentret, havde haft en interesse af en sådan styrke i sagens udfald, at der ud fra en generel vurdering havde været fare for, at den pågældendes stillingtagen til sagen kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.

Indenrigsministeriets skrivelse af 6. maj 1988 til et byråd
- 1. k.kt. j.nr. 1988/1074/10-1