89.1.2. Fremsættelse af nye selvstændige forslag under behandlingen af et dagsordenspunkt

13-06-1989

Udtalt, at et forslag, som ikke var optaget som et selvstændigt punkt på dagsorden, men blev fremsat under mødet og betegnedes som et ændringsforslag til et forslag under et punkt på dagsordenen, ikke kunne betragtes som et ændringsforslag. Et ændringsforslag er et forslag, som efter sit indhold ikke kan stå alene, men som forudsætter tilstedeværelsen af et andet forslag (hovedforslag), hvis indhold ændringsforslaget tilsigtes at ændre. Det fremsatte forslag måtte retteligt karakteriseres som et selvstændigt forslag i forhold til det først fremsatte forslag.

Endvidere udtalt, at forslaget næppe lå uden for rammerne af den pågældende sag, idet en stillingtagen til det først fremsatte forslag naturligt måtte forudsætte en vurdering af indholdet af det sidst fremsatte forslag.

I det sidst fremsatte forslag var der foretaget en sammenkædning af to forslag. Det ene af disse forslag indeholdt imidlertid alene en forkastelse af det først fremsatte forslag. Udtalt, at det ikke kunne kritiseres, at det på denne måde blev præciseret, at vedtagelse af det sidst fremsatte forslag udelukkede vedtagelse af det først fremsatte forslag.

Indenrigsministeriets skrivelse af 13. juni 1989 til en kommunalbestyrelse
- 1. k.kt. j.nr. 1988/1079/0618-2