89.8.3. Om uddannelseskrav ved stillingsbesættelser

10-04-1989

Udtalt, at Indenrigsministeriet kan tilslutte sig Folketingets Ombudsmands udtalelse om, at en kommune ved besættelsen af en stilling som forstander for et plejehjem ikke kan stille krav om, at ansøgerne skal have sygeplejerskeuddannelse.

Ombudsmanden lagde i sin udtalelse til grund, at det ikke på forhånd kan udelukkes, at personer med anden faglig baggrund end sygeplejerskeuddannelse vil være kvalificeret til stillingen. På denne baggrund har kommunen ved ikke blot at lægge vægt på, om ansøgerne har sygeplejerskeuddannelse, men yderligere at opstille det som et krav til ansøgerne, begrænset sit godkendelsesskøn. Herved har kommunen handlet i strid med en almindelig forvaltningsretlig grundsætning om, at kommunen skal udøve sit godkendelsesskøn på sagligt grundlag, og at kommunen i denne forbindelse i ansættelsessager skal sikre, at stillingen besættes med den fagligt bedst kvalificerede ansøger.

Indenrigsministeriets skrivelse af 10. april 1989 til en advokat
- 1. k.kt. j.nr. 1988/1079/0100-14