89.8.5. Aktindsigt i oplysninger i en disciplinærsag

04-07-1989

Udtalt, at sager om disciplinær forfølgning er omfattet af adgangen til aktindsigt efter offentlighedsloves almindelige regler.

Efter offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 1, omfatter retten til aktindsigt ikke oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold. Endvidere kan retten til aktindsigt efter offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 3, begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning. De nævnte bestemmelser kan dog ikke i almindelighed udelukke aktindsigt i en disciplinærsag mod en kommunalt ansat, jf. Asbjørn Jensen m.fl., Offentlighedsloven, s. 154 f.

Endvidere udtalt, at en tjenesteforseelse imidlertid kan have sammenhæng med eller skyldes forhold, der er af en sådan karakter, at de må betragtes som tilhørende privatlivet. Oplysninger om sådanne underliggende privatlivsforhold kan undtages fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 1, jf. 13, stk. 1, nr. 3. Endvidere kan tjenesteforseelsen i visse tilfælde have en så nær sammenhæng med privatlivsforhold, at også oplysninger om tjenesteforseelsen vil kunne undtages efter de nævnte bestemmelser.

Efter en gennemgang af sagens akter fandt Indenrigsministeriet ikke grundlag for at tilsidesætte det skøn, som amtskommunen havde udøvet vedrørende undtagelse fra aktindsigt af oplysningerne om tjenesteforseelserne som følge af, at oplysningerne måtte betragtes som privatlivet tilhørende. Amtskommunen kunne således i medfør af de nævnte bestemmelser i offentlighedsloven nægte aktindsigt i oplysningerne om de begåede tjenstlige forseelser samt forklaringerne m.v., der havde tilknytning hertil, herunder dommerens bedømmelse af disse forhold.

Indenrigsministeriet fandt endvidere, at oplysninger om klienters og vidners navne samt oplysninger, der kunne bidrage til en identifikation af disse, måtte anses for omfattet af undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 3.

Indenrigsministeriets skrivelse af 4. juli 1989 til en journalist
- 1. k.kt. j.nr. 1988/1079/0700-1