90.1.1. Om behandling af sager for lukkede døre

19-04-1990

Udtalt, at hovedreglen efter § 10, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse er, at kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Behandling af sager for lukkede døre må derfor have undtagelsens karakter og være begrundet i den enkelte sags beskaffenhed. Dette understreges også af den mulighed, der er for kommunalbestyrelsen for at forhandle selve spørgsmålet om dørlukning for lukkede døre, idet der herved kan ske en afklaring af, om sagens behandling overhovedet vil medføre fremdragelse af forhold, der kan begrunde en dørlukning.

I den konkrete sag fandt Indenrigsministeriet ikke, at der havde været tilstrækkelige grunde til at træffe bestemmelse om, at byrådets behandling af et forslag til udtalelse til tilsynsrådet vedrørende baggrunden for en afgørelse om et medlems inhabilitet skulle ske for lukkede døre.

Ministeriet bemærkede i denne forbindelse, at oplysninger om købesummer m.v. for ejendomme er offentligt tilgængelige og således undergivet aktindsigt efter offentlighedslovens regler, jf. "Offentlighedsloven" af Asbjørn Jensen m.fl., side 151, og at de pågældende oplysninger, som var medtaget i svarudkastet, således ikke i sig selv kunne begrunde beslutningen om behandling af sagen for lukkede døre.

Indenrigsministeriets skrivelse af 19. april 1990 til et forhenværende byrådsmedlem
- 1. k.kt. j.nr. 1990/1071/0405-1