90.1.6. Om en kommunalbestyrelsens adgang til midt i funktionsperioden at gennemføre ændringer i kommunens udvalgsstruktur eller i udvalgenes medlemstal

29-05-1990

Indenrigsministeriet udtalte blandt andet:

Efter § 17, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse har kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til økonomiudvalget virkning for kommunalbestyrelsens valgperiode. Et udvalgsmedlem kan således ikke på forhånd vælges for en kortere funktionsperiode, og kommunalbestyrelsen eller den pågældende gruppe kan heller ikke i løbet af funktionsperioden træffe beslutning om at fratage den pågældende udvalgspladsen, medmindre den pågældende ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab af udvalget. 

  • 17, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse om valgets gyldighedsperiode kan derimod ikke afskære kommunalbestyrelsen fra at gennemføre ændringer i i kommunens udvalgsstruktur eller i udvalgenes medlemstal i overensstemmelse med procedurereglerne i § 2 i lov om kommunernes styrelse om styrelsesvedtægtsændringer, såfremt der ikke herved forfølges uvedkommende eller usaglige formål.

Folketingets Ombudsmand udtalte blandt andet:

Uanset ordlyden af § 17, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, hvorefter valg af medlemmer til bl.a. økonomiudvalget har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode, er der ikke i styrelsesloven eller forarbejderne til denne tilstrækkelige holdepunkter for at antage, at kommunalbestyrelsen i en funktionsperiode var afskåret fra at foretage ændringer i styrelsesvedtægtens bestemmelser om antallet af udvalgsmedlemmer, også selv om ændringen måtte indebære, at allerede valgte medlemmer må udtræde af udvalget midt i en funktionsperiode. Det er herved forudsat, at ændringen af styrelsesvedtægten er sket i overensstemmelse med § 2, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, og ikke forfølger uvedkommende eller usaglige hensyn.

Indenrigsministeriets skrivelse af 29. maj 1990 til et byrådsmedlem og et tilsynsråd
- 1.k.kt, j.nr. 1990/1072/1022-1

Folketingets Ombudsmands skrivelse af 21. november 1991
- j.nr. 1990-1274-42