90.3.1. Vedrørende kommuners adgang til at indgå i selskabsdannelser af privatretlig karakter

11-06-1990

Bl.a. udtalt,

at styrelseslovens regler for kommunalbestyrelsens varetagelse af en opgave ikke udelukker, at kommunalbestyrelsen - uden for de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen efter lovgivningen har pligt til at varetage en opgave i kommunalt regi eller på en nærmere angiven måde - kan varetage en opgave ved at indgå aftale herom med private, eventuelt i form af deltagelse i et selskab,

at kommuner ikke økonomisk eller ledelsesmæssigt kan deltage i selskabsdannelser, der varetager ikke-kommunale opgaver. Det præciseres i denne forbindelse bl.a., at den særlige adgang, som kommunerne har til at producere til eget brug, alene gælder de tilfælde, hvor kommunale myndigheder selv forestår produktionen og

at en kommunalbestyrelse, der vælger at udskille en opgave og dertil knyttede kommunale midler i et selvstændigt selskab, som udgangspunkt ikke samtidig kan bevare rådigheden over opgavevaretagelsen.

Indenrigsministeriets skrivelse af 11. juni 1990 til et tilsynsråd
- 2. k.kt. j.nr. 1989/1131-17