90.6.2. Om en amtskommunes procedure ved indgåelse af kontrakt om leje af en bil. Om fortolkning af bevillingsforudsætninger

19-11-1990

Et amtsrådsmedlem havde stillet en række spørgsmål til Indenrigsministeriet vedrørende amtskommunens procedure i forbindelse med indgåelse af kontrakt om leje af
en bil.

Indenrigsministeriet udtalte ved brev af 19. november 1990 til amtsrådsmedlemmet
blandt andet følgende:

Om fortolkningen af ”befordringsgodtgørelse”

Efter § 16, stk. 8, i den dagældende kommunale styrelseslov kunne kommunalbestyrelsen yde befordringsgodtgørelse i forbindelse med varetagelsen af kommunale hverv.
Bestemmelsen gav adgang til dækning af positive udgifter i forbindelse med varetagelse af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem mv., dvs. omkostningsdækning. Godtgørelsessatserne kunne dog fastsættes generelt, når blot fastsættelsen skete under
henvisning til de faktiske omkostninger.

Om hvem der i amtskommunen kunne træffe beslutning om leje af en bil

Dette beroede på den kompetencefordeling, der gjaldt i amtskommunen. Adgangen til
at træffe beslutninger kunne følge af udtrykkeligt fastsatte regler eller stiltiende delegation, ligesom der kunne være tale om en betinget kompetenceudøvelse (”umiddelbar
forvaltning”), jf. den dagældende kommunale styrelseslovs § 17, stk. 1, og § 31, stk. 1.

Om fortolkning af årsbudgettet

Spørgsmålet om indholdet af og forudsætningerne for en bevilling afgøres ved en fortolkning af årsbudgettet. Det er amtsrådet, der vedtager årsbudgettet, og inden for
vide rammer tilkommer det derfor amtsrådet at tage stilling til, om en disposition
ligger inden for amtsrådet udtrykkelige eller stiltiende forudsætninger i forbindelse
med budgetvedtagelsen.

Om hvem der kunne forpligte amtskommunen for eventualforpligtelse i forbindelse
med indgåelse af en kontrakt, der var bindende indtil 1993

Der er ikke tale om en eventualforpligtelse, men en aktuel forpligtelse, som amtskommunen havde påtaget sig ved indgåelse af kontrakten med biludlejningsfirmaet. Om,
hvem der kunne træffe sådanne beslutninger, henviste ministeriet til det ovenfor anførte.

Indenrigsministeriets brev af 19. november 1990 til et amtsrådsmedlem
- 1.k.kt., j.nr. 1990/170/0500-2