90.8.7. Vedrørende annullation af en kommunal beslutning om afskedigelse af en kommunalt ansat

14-06-1990

Ved dom af 14. juni 1990 (nr. 185/1989) fastslog Højesteret, at Indenrigsministeriets beslutning om at annullere borgerrepræsentationens vedtagelse om at indlede procedure med henblik på diskretionær afskedigelse af en kommunal tjenestemand i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandsvedtægtens kapitel 5 var ugyldig.

Et flertal i Højesteret udtalte:

”Beslutningen om at indlede procedure med henblik på diskretionær afskedigelse af brandmand Max Blicher Hansen blev truffet af borgerrepræsentationen som arbejdsgiver, efter at den pågældende i over 4 år havde været fritaget for tjeneste, fordi en genindsættelse til tjeneste i brandvæsenet måtte forventes at skabe uro på brandvæsenets arbejdspladser. Beslutningen blev begrundet med, at hensynet til en forsvarlig forvaltning gjorde, at kommunen ikke længere kunne være forpligtet til i en uvis fremtid at aflønne den pågældende uden mulighed for at beskæftige ham.

Under disse omstændigheder finder disse dommere, at bestemmelsen i § 48, stk. 1, i loven om Københavns kommunes styrelse ikke har kunnet give indenrigsministeren som tilsynsmyndighed det fornødne klare grundlag for at sætte beslutningen ud af kraft og dermed afskære parterne i ansættelsesforholdet fra muligheden for at få prøvet, eventuelt under en retssag, om det nu påberåbte grundlag for afskedigelse af den pågældende er tilstrækkeligt, eller om afskedigelsen fortsat må anses for stridende mod loven om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold med de heraf følgende konsekvenser med hensyn til valget mellem fortsat ansættelse og erstatning."

Indenrigsministeriet
- 4. k.kt. j.nr. 1990/122/0100-16