91.1.6. Et udvalgsmedlems udmeldelse af sin partigruppe giver ikke adgang til omkonstituering af økonomiudvalget og de stående udvalg

05-12-1991

En formand for en partigruppe i en kommunalbestyrelse havde forespurgt Indenrigsministeriet, om der var overvejelser angående en ændring af reglerne i lov om kommunernes styrelse, således at en gruppe ikke mistede sin repræsentation i et udvalg, når et medlem af gruppen, der var medlem af udvalget, udmeldte sig i valgperioden.

Det fremgik af sagen, at 2 af de 5 medlemmer, som den pågældende kandidatliste fik indvalgt i kommunalbestyrelsen ved valget den 21. november 1989, havde udmeldt sig af partiet. Det ene medlem havde udmeldt sig inden den konstituerende møde og indgik derfor ikke i partigruppen på det konstituerende møde. Det andet medlem havde udmeldt sig den 2. oktober 1990. Med baggrund i reglerne i lov om kommunernes styrelse var der ikke foretaget ny konstituering af kommunalbestyrelsens udvalg.

I denne anledning oplyste Indenrigsministeriet, at det var korrekt, at der ikke kunne foretages omkonstituering af økonomiudvalget og de stående udvalg som følge af, at et medlem udmeldte sig af en gruppe i løbet af valgperioden, jf. § 17, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, hvorefter valgene til økonomiudvalg og de stående udvalg har virkning for hele kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Udmeldelse af en gruppe medførte således ikke, at gruppen fik adgang til at fratage et medlem dets udvalgshverv eller til at fritage et medlem for dets udvalgshverv. Anmodning om fritagelse for et udvalgshverv kunne kun indgives af det pågældende medlem selv, og fritagelse kunne alene meddeles af kommunalbestyrelsen. Er et udvalgsmedlem af kommunalbestyrelsen fritaget for udvalgshvervet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, som oprindeligt havde udpeget medlemmet, jf. § 28, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Indenrigsministeriet oplyste videre, at den her angivne retstilstand var i overensstemmelse med en lang og fast praksis, der sikrede, at de valgte - så længe de var medlemmer af kommunalbestyrelsen - bevarede de hverv, som de var valgt til og har indrettet sig på at varetage i valgperioden. Herved undgås bl.a., at en fratagelse af udvalgsposter kunne benyttes som pression over for et medlem i gruppen, der ønskede at tilkendegive afvigende meninger. Blandt andet på den baggrund var der ikke i Indenrigsministeriet overvejelser om at ændre de gældende regler. 

 

Indenrigsministeriets skrivelse af 5. december 1991 til et kommunalbestyrelsesmedlem
- 1.k.kt, j.nr. 1991/1073/0609-1