91.1.9. Om borgmesteren kan standse udførelsen af kommunalbestyrelsens beslutning m.v.

28-05-1991

Indenrigsministeriet udtalte i en række folketingssvar blandt andet følgende:

Borgmesteren kunne i særlige tilfælde standse udførelsen af kommunalbestyrelsens beslutning, f.eks. hvis borgmesteren blev opmærksom på, at beslutningen led af åbenbare mangler, eller at udførelsen af beslutningen ville kunne påføre kommunalbestyrelsen et erstatningsansvar. I sådanne tilfælde ville borgmesteren efter omstændighederne have pligt til at standse udførelsen af kommunalbestyrelsens beslutning.

Borgmesteren havde ingen ret efter § 31 a i lov om kommunernes styrelse at standse udførelsen af kommunalbestyrelsens beslutning, idet § 31 a alene tillagde borgmesteren en ret til at kræve en sag forelagt for kommunalbestyrelsen (gennem vedkommende udvalg).

Et stående udvalg kunne ikke genoptage en sag, som var identisk med en sag, der var besluttet i kommunalbestyrelsen, medmindre der forelå nye oplysninger eller ændrede forhold, således at der var sket en væsentlig ændring af grundlaget for kommunalbestyrelsens beslutning.

 

Indenrigsministerens besvarelse den 28. maj 1991 af spørgsmål nr. 19-22 fra Folketingets Kommunaludvalg,
- 1.k., j. nr. 1991/1019-51