91.2a.1. Om indkaldelse af stedfortræder til et dagsordenspunkt ved et fraværende medlems inhabilitet

26-03-1991

En kommune havde spurgt Indenrigsministeriet om, hvorvidt der kunne indkaldes en stedfortræder til et dagsordenspunkt, hvor et fraværende kommunalbestyrelsesmedlem ville være inhabilt ved behandlingen af dagsordenspunkt.

Indenrigsministeriet udtalte følgende:

I tilfælde, hvor et medlem på grund af inhabilitet er afskåret fra at deltage i kommunalbestyrelsens behandling af en sag, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i sagens behandling, f. § 14, stk. 3 og 4, i lov om kommunernes styrelse.

Når et medlem er fraværende ved et kommunalbestyrelsesmøde, opstår der imidlertid ikke spørgsmål om, hvorvidt den pågældende på grund af inhabilitet er afskåret fra at deltage i en sags behandling. Efter Indenrigsministeriets opfattelse vil kommunalbestyrelsen derfor ikke i et sådant tilfælde kunne træffe beslutning om indkaldelse af stedfortræderen.

 

Indenrigsministeriets brev af 26. marts 1991 til en kommune
- 1.k.kt., j.nr. 1991/1073/0802-1