91.3.3. Erstatning i forbindelse med ulovligt tilskud til en erhvervsudviklingsfond

13-06-1991

Indenrigsministeriet tiltrådte et tilsynsråds afgørelse om, at et byrådsmedlem skulle betale 2.000 kr. i erstatning til kommunen som delvis dækning af det tab, som kommunen var blevet påført i forbindelse med dækning af en af en erhvervsudviklingsfond stillet garanti på 300.000 kr. for en privat virksomheds overholdelse af bestemmelserne i en leasingaftale.

Den omhandlede garanti var oprindelig stillet af et erhvervsråd. Kommunen modtog en ansøgning fra erhvervsrådet om udbetaling af 320.000 kr. til erhvervsrådets helt ekstraordinære indsats i forbindelse med etablering og udbygning af industrivirksomheder i kommunen. Byrådet imødekom ansøgningen og udbetalte et tilskud på 320.000 kr. til erhvervsudviklingsfonden.

Udtalt, at en kommune ikke lovligt kan yde tilskud direkte eller indirekte - via erhvervsråd, fonde mv. - til enkelte erhvervsvirksomheder. Derimod kan en kommune yde tilskud til erhvervsråd, erhvervsfonde mv. i det omfang, der er tale om en generelt virkende støtte til erhvervslivet, f.eks. til rådgivnings- og formidlingsopgaver.

Hvis et erhvervsråd eller en erhvervsfond - ud over at varetage kommunale opgaver - også varetager opgaver, der ikke lovligt kan varetages af en kommune, må kommunen sikre sig, at tilskuddet alene anvendes til varetagelse af kommunale opgaver.

I øvrigt bemærket, at en kommune ikke lovligt kan være repræsenteret i ledelsen af et erhvervsråd eller en erhvervsfond, der også varetager ikke-kommunale opgaver, idet kommunen derved vil få indflydelse på varetagelsen af opgaver, som kommunen ikke selv kan udføre.

Indenrigsministeriet fandt, at byrådets beslutning om at yde et tilskud på 320.000 kr. til erhvervsudviklingsfonden måtte anses for ulovligt. Ministeriet lagde herved vægt på, at erhvervsudviklingsfonden havde et formål, der var langt mere vidtgående end de formål, som en kommune lovligt kan varetage, og at kommunen ikke havde betinget sig, at beløbet blev anvendt til varetagelse af opgaver, som kommunen selv kunne udføre.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse havde byrådet - uafhængigt af den dividende, der måtte blive udbetalt til erhvervsudviklingsfonden fra virksomhedens konkursbo - påført kommunekassen et tab på 320.000 kr. ved at yde det omhandlede tilskud uden forbehold om, at midlerne skulle anvendes til kommunale formål.

Ministeriet fandt endvidere, at der forelå en uforsvarlig adfærd, som kunne tilregnes de byrådsmedlemmer, der stemte for beslutningen om at yde tilskuddet, som forsætlig eller uagtsom. Ministeriet lagde herved vægt på byrådets summariske behandling af ansøgningen om tilskud, hvor der efter det oplyste hverken forelå nogen nærmere angivelse af, hvilke opgaver erhvervsrådet særligt havde varetaget for kommunens erhvervsliv, eller nogen oplysninger om, hvilke udgifter der havde været forbundet med den nævnte virksomhed. Der forelå heller ikke nogen oplysninger om, hvorfor støtten til erhvervsrådets virksomhed skulle ydes i form af et tilskud til erhvervsudviklingsfonden, eller oplysninger om erhvervsudviklingsfondens formål.

Indenrigsministeriets skrivelse af 13. juni 1991 til et byrådsmedlem
- 1.k.kt. j.nr. 1990/1070/14-1