91.8.3. Stadfæstelse af et tilsynsråds annullation af tilladelse til udvidet åbningstid efter lov om butikstid

18-12-1991

Stadfæstet et tilsynsråds afgørelse om at sætte et byråds beslutning ud af kraft. Byrådet havde truffet beslutning om at meddele et marked tilladelse til udvidet butikstid i henhold til § 6, stk. 2, i lov om butikstid. Tilsynsrådets formand suspenderede på rådets vegne beslutningen, inden den var meddelt markedet. Tilsynsrådet satte derefter beslutningen ud af kraft i medfør af den kommunale styrelseslovs § 61, stk. 1, 1. pkt.

Byrådet ankede tilsynsrådets afgørelse og anmodede samtidig Indenrigsministeriet om at suspendere tilsynsrådets afgørelse under sagens behandling. Indenrigsministeriet fandt ikke betingelserne for en suspension af tilsynsrådets afgørelse opfyldt.

Efter indhentet udtalelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udtalt, at byrådets beslutning om tilladelse til udvidet åbningstid ikke havde kunnet meddeles i henhold til butikstidslovens § 6, stk. 2.

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt det pågældende marked i særlig grad betjente turister, lagde ministeriet vægt på, at der ikke forelå oplysninger om, i hvilket omfang turister, herunder udenlandske turister, rent faktisk besøgte markedet. Ministeriet fandt ikke, at det forhold, at der i kommunen fandtes turistmæssige seværdigheder, i sig selv var tilstrækkeligt til, at det kunne lægges til grund, at markedet i særlig grad betjente turister. Ministeriet fandt endvidere, at det forhold, at markedet kunne tiltrække turister, ikke i sig selv kunne begrunde, at der meddeltes tilladelse efter § 6, stk. 2.

Vedrørende butikstidslovens krav til varesortimentet udtalte ministeriet, at det forhold, at markedet, efter byrådets beslutning om tilladelse til udvidet butikstid, i generelle vendinger havde meddelt byrådet, at markedet i fremtiden alene ville føre et varesortiment som nævnt i § 6, stk. 2, ikke kunne tillægges betydning ved afgørelsen af, om beslutningen var lovlig.

På baggrund af de foreliggende oplysninger fandt ministeriet ikke grundlag for at tilsidesætte tilsynsrådets vurdering af, at det i butikstidslovens § 6, stk. 2, indeholdte krav til varesortimentet ikke var opfyldt på tidspunktet for byrådets beslutning.

Indenrigsministeriets skrivelse af 18. december 1991 til et byråd
- 4.k.kt. j.nr. 1991/122/0607-1