91.8.4. Byplanmæssige interesser kunne ikke i sig selv begrunde samtykke til salg uden forudgående offentligt udbud

22-10-1991

En kommune havde under henvisning til § 2, stk. 3, i den dagældende bekendtgørelse
nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme
anmodet om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg af en fast ejendom.

Ejendommen var en landbrugsejendom beliggende i landzone i en anden kommune
end den kommune, der var ejer af ejendommen. Ejendomsværdien er 450.000 kr.
Ifølge vurderingsrapport udfærdiget af en ejendomsmægler var ejendommen vurderet
til 1 mio. kr. i fri handel. Ejerkommunens byråd havde den 23. september 1991 truffet
beslutning om salg af ejendommen til Blåvandshuk Golfklub A/S under stiftelse. Der
var aftalt en kontantpris på 1,1 mio. kr. Det var oplyst, at køber var orienteret om, at
salg uden forudgående offentligt udbud forudsatte Indenrigsministeriets samtykke.

Ejendommen var beliggende i et område, som af den kommune, som ejendommen var
beliggende i, ved en lokalplan var udlagt til golfbane. Salget skete med henblik på virkeliggørelse af lokalplanens formål. Som begrundelse for ansøgningen om tilladelse til
at undlade offentligt udbud var henvist til, at den kommune, som ejendommen var
beliggende i, havde oplyst, at kommunen havde en byplanmæssig interesse i, at der i
overensstemmelse med lokalplanen blev etableret et golfbaneanlæg, og at den af ejerkommunen ejede ejendom var nødvendig for at opnå tilstrækkeligt areal til anlægget.

I denne anledning meddelte Indenrigsministeriet, at man ikke på det foreliggende
grundlag havde fundet, at der ved et salg af kommunens ejendom til den pågældende
golfklub under stiftelse forelå sådanne særlige forhold, at de ville kunne begrunde, at
ejendommen blev solgt uden forudgående offentligt udbud.

Det bemærkedes herved, at byplanmæssige interesser ikke i sig selv kunne begrunde,
at salg af en ejendom undtages fra kravet om forudgående offentligt udbud, idet de
byplanmæssige interesser sikredes gennem kommune- og lokalplanlægningen.

Indenrigsministeriets brev af 22. oktober 1991 til en kommune
- 1.k., j.nr. 1991/1078/1106-21