92.1.6. Om født medlemskab for en udvalgsformand af en bestyrelse. Om besættelse af bestyrelsespladsen ved en udvalgsformands fratræden

22-12-1992

Formanden for socialudvalget i en kommune var ifølge vedtægterne født formand for bestyrelserne i to selvejende institutioner. Midt i funktionsperioden valgte socialudvalget en ny formand for udvalget. Byrådet valgte herefter et nyt medlem til hver af bestyrelserne i de to selvejende institutioner som følge af, at den nyvalgte formand for socialudvalget var født medlem af bestyrelserne og allerede medlem af begge bestyrelser. Det kommunalbestyrelsesmedlem, der tidligere havde været socialudvalgsformand, bad herefter tilsynsmyndighederne vurdere lovligheden af, at vedkommende fik frataget sit medlemskab af bestyrelserne midt i funktionsperioden.

Indenrigsministeriet udtalte:

Bestemmelsen i § 25, stk. 2, fik sin nuværende ordlyd ved lov nr. 220 af 5. april 1989. Ved lovændringen blev det fastsat, at ikke blot borgmesterens plads, men tillige udvalgsformandens, skal modregnes i det antal pladser, som tilkommer den gruppe, borgmesteren eller udvalgsformanden tilhører, når de pågældende er fødte medlemmer af udvalg m.v.

På baggrund af bestemmelsen i § 25, stk. 2, antages det, at kommunalbestyrelsen ved flertalsbeslutning kan bestemme, at borgmesteren eller en udvalgsformand skal være født medlem af et udvalg, en bestyrelse mv. Dersom borgmesteren eller udvalgsformanden ved valget til det pågældende udvalg mv. tilhører en valggruppe, som ikke i kraft af sit medlemstal er berettiget til en plads, indebærer en bestemmelse om født medlemskab således en tilsidesættelse af forholdsmæssigheden i udpegelsen.

Når en udvalgsformand er født medlem af en bestyrelse, må den pågældende ved fratræden af sit formandshverv udtræde af bestyrelsen, idet den nyvalgte udvalgsformand herefter overtager pladsen som født medlem af bestyrelsen.

Hvis den nyvalgte udvalgsformand ikke tilhører den samme valggruppe som den fratrådte, må der foretages en ny beregning af pladserne i bestyrelsen, hvilket kan føre til, at et medlem må udtræde af bestyrelsen.

Hvis den nyvalgte udvalgsformand tilhører den samme valggruppe som den fratrådte, (hvilket var tilfældet i den pågældende kommune) vil formandsskiftet kun medføre ændringer i bestyrelsens øvrige sammensætning i tilfælde, hvor den nyvalgte formand allerede er medlem af den pågældende bestyrelse (hvilket også var tilfældet i den pågældende kommune). I så fald opstår der en ledig plads, som må besættes af den pågældende valggruppe.

Indenrigsministeriet bemærkede i denne forbindelse i øvrigt, at en indgået konstitueringsaftale om fordeling af poster, herunder udvalgsformandsposter, ikke er bindende ved byrådets valg af medlemmer til de pågældende poster eller ved udvalgenes valg af udvalgs formænd.

På denne baggrund fandt Indenrigsministeriet ikke, at den pågældende kommunalbestyrelse havde handlet i strid med lovgivningen ved på et møde i kommunalbestyrelsen at vælge et nyt medlem til hver af de pågældende institutionsbestyrelser som følge af formandsskiftet i socialudvalget og den i forbindelse hermed opståede ledige plads i de to bestyrelser.


Indenrigsministeriets brev af 22. december 1992 til et byrådsmedlem
- 1. k.kt., j.nr. 1992/1073/207-1