92.3.3. Vedrørende kommunalt tilskud til en privat socialrådgiverfunktion

22-04-1992

Udtalt på grundlag af en udtalelse fra Socialministeriet, at bistandslovens regler ikke er til hinder for, at en kommune uden for bistandslovens rammer yder tilskud til rådgivningsvirksomhed i private organisationer.

Endvidere udtalt, at en kommune ikke generelt kan antages at være afskåret fra på ulovbestemt grundlag at yde tilskud til socialrådgivningsvirksomhed i privat regi.

Visse betingelser må imidlertid være opfyldt, for at tilskud kan ydes.

Såfremt den organisation, der modtager tilskuddet, også udfører ikke-kommunale opgaver, skal det kommunale tilskud klausuleres således, at det udelukkende anvendes til den aktivitet, der har begrundet tilskuddet. Det er endvidere en betingelse, at rådgivningen tilbydes samtlige borgere i kommunen, medmindre der foreligger saglige kriterier for kun at tilbyde rådgivningen til bestemte grupper af borgere.

Særligt for så vidt angår holdningsprægede foreninger udtalt, at disse foreningers særlige baggrund kan medføre, at nogle borgere, uanset at foreningernes aktiviteter formelt er tilgængelige for alle, afholder sig fra at deltage i disse. En kommune er ikke afskåret fra at yde tilskud til sådanne foreninger med henblik på varetagelse af kommunale opgaver. Almindelige forvaltningsretlige retsgrundsætninger, herunder retsgrundsætninger om ligelig forvaltning, vil imidlertid i sådanne tilfælde ofte føre til, at kommunen vil være forpligtet til på tilsvarende vilkår at imødekomme ansøgninger om tilskud til lignende aktiviteter fra andre holdningsprægede foreninger og eventuelt tillige fra i hvert fald én forening uden holdningspræget baggrund.

I den konkrete sag udtalt, at en kommune kunne yde et tilskud på indtil 200.000 kr. til en socialrådgiverfunktion i en organisation, såfremt tilskuddet alene anvendtes til socialrådgiverfunktionen, og såfremt socialrådgiverfunktionen ville være åben for alle borgere i kommunen uanset medlemskab af organisationen.

Endelig udtalt, at organisationen måtte anses for at være en holdningspræget organisation, hvorfor kommunen kunne være forpligtet til at imødekomme ansøgninger om tilskud til lignende aktiviteter fra andre private foreninger m.v.

Indenrigsministeriets skrivelse af 22. april 1992 til et tilsynsråd
- 2. k.kt. j.nr. 1992/1127/250-1