92.5.1. Om muligheden for at yde diæter ud over tillægsvederlaget, når et kommunalbestyrelsesmedlem er indvalgt i et nævn efter indstilling fra stedlige organisationer m.v.

07-01-1992

Udtalt, at i tilfælde, hvor et kommunalbestyrelsesmedlem er indvalgt i et nævn m.v. af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra stedlige organisationer m.v., må det tillægges afgørende betydning, om kommunalbestyrelsen er bundet af indstillingen fra den pågældende organisation m.v., således at kommunalbestyrelsen ikke har en reel valgmulighed ved udpegningen. Derimod skal overvejelser om, hvilke interesser nævnsmedlemmerne navnlig skal varetage, ikke spille nogen rolle for afgørelsen af vederlæggelsesspørgsmålet.

Afgørelsen af, om en indstilling er bindende for kommunalbestyrelsen, må bero på en konkret fortolkning af den lovbestemmelse, der omhandler det pågældende valg.

Tilføjet, at i tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen blot udøver en "opmandsfunktion", dvs. udpeger medlemmer til et organ, hvor organisationerne ikke kan blive enige om at udpege det relevante antal medlemmer, betragtes hvervet ikke som udført efter valg af kommunalbestyrelsen.

Kun i de tilfælde, hvor der har foreligget en reel valgmulighed (flere indstillede, end der skulle vælges), vil udpegelsen til hvervet kunne anses for sket "efter valg af kommunalbestyrelsen", jf. den kommunale styrelseslovs § 16 a, stk. 2, med den konsekvens, at der ikke vil kunne oppebæres diæter ud over tillægsvederlaget.

På grundlag af fortolkning af lovbestemmelserne vedrørende de forelagte tilfælde udtalt, at der i disse tilfælde ikke forelå nogen reel valgmulighed for kommunalbestyrelsen, og at der derfor havde været mulighed for at yde diæter til de pågældende kommunalbestyrelsesmedlemmer, uanset at disse modtog tillægsvederlag.

Indenrigsministeriets skrivelse af 7. januar 1992 til en kommunalbestyrelse
- 4. k.kt. j.nr. 1990/1331/0306-1