92.5.2. Diæter for medlemskab af en kommission, et udvalg m.v., herunder beredskabskommissionen

13-01-1992

Udtalt, at i de tilfælde, hvor der foreligger en særlig hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om udbetaling af diæter m.v. for medlemskab af en kommission, et udvalg m.v., må der efter Indenrigsministeriets opfattelse foretages en konkret fortolkning af, om denne særlige hjemmel indskrænker hjemlen i den kommunale styrelseslovs § 16, stk. 3, til udbetaling af diæter m.v., således at kommunalbestyrelsen er afskåret fra at tillægge de af kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer diæter m.v. i henhold til den kommunale styrelseslov uden samtidig at træffe tilsvarende beslutning i henhold til den særlige hjemmel for så vidt angår de øvrige medlemmer af kommissionen, udvalget m.v.

Udgangspunktet må være, at tilstedeværelsen af et særligt hjemmelsgrundlag for udbetaling af diæter m.v. ikke indebærer nogen indskrænkning i adgangen til at anvende diæthjemlen i den kommunale styrelseslov.

Dette udgangspunkt fraviges i tilfælde, hvor det er fastsat eller forudsat i lovgivningen, at medlemmerne af en kommission, et udvalg m.v. skal ligestilles i henseende til vederlæggelsen.

For så vidt angår medlemskab af beredskabskommissionen er der særlige holdepunkter i lovgivningen for at antage, at de medlemmer, der er udpeget af Civilforsvarsforbundet, skal stilles lige i diætmæssig henseende med de medlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen. På den baggrund er det Indenrigsministeriets opfattelse, at kommunalbestyrelsens adgang til at yde diæter i henhold til § 16, stk. 3, i den kommunale styrelseslov til de medlemmer i beredskabskommissionen, der er valgt af kommunalbestyrelsen, må anses for indskrænket som følge af den særlige hjemmel i § 16, stk. 5, i civilforsvarsloven.

Hvis der træffes beslutning om at yde diæter til de af kommunalbestyrelsen valgte medlemmer af beredskabskommissionen, er kommunalbestyrelsen derfor forpligtet til også at træffe beslutning om ydelse af diæter til de af Civilforsvars-forbundet udpegede medlemmer af kommissionen.

Indenrigsministeriets skrivelse af 13. januar 1992 til et byråd
- 4. k.kt. j.nr. 1991/1332/0404-1