92.8.2. Vedrørende annullation af et trafikselskabs beslutning om forflyttelse af en chauffør

17-06-1992

Ved dom af 17. juni 1992 fastslog Højesteret, at Indenrigsministeriets beslutning om at annullere Hovedstadsområdets Trafikselskabs beslutning om at forflytte en chauffør fra ét driftsområde til et andet driftsområde var ugyldig.

Højesteret udtalte:

"Højesteret tiltræder, at indstævntes beføjelser efter § 61, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse ikke er begrænset til tilfælde, hvor en beslutning er i strid med kommunalretlige regler, og at bestemmelsen også kan anvendes på ansættelsesretlige beslutninger, i hvert fald når der er spørgsmål om beslutningens overensstemmelse med offentligretlige retsgrundsætninger.

Højesteret lægger til grund, at forflyttelsen af chauffør Thomas Jørgensen fra driftsområde Roskilde til driftsområde Gladsaxe skyldtes den uro og de arbejdsnedlæggelser, der var en følge af hans organisationsforhold, og at forflyttelsen således havde sin årsag i hans udmeldelse af Specialarbejderforbundet i Danmark.

Beslutningen om forflyttelse blev truffet - efter at andre foranstaltninger forgæves var forsøgt - for at undgå et sammenbrud i bustrafikken og indebar mindre vidtgående følger for Thomas Jørgensen. Krænkelse af hans foreningsfrihed fremtrådte under de således foreliggende omstændigheder ikke med en sådan klarhed, at indstævnte har været beføjet til at sætte Trafikselskabets beslutning ud af kraft. Højesteret tager derfor appellantens påstand til følge."

Indenrigsministeriet
- 4. k.kt. j.nr. 1992/1241/961-1