93.2a.3. Om inhabilitet ved gensidig bebyrdende aftaler mellem kommunalbestyrelsen og den fond eller forening, medlemmet er bestyrelsesmedlem i

30-07-1993

Tre kommunalbestyrelsesmedlemmer havde deltaget i behandlingen af en sag vedrørende kommunens etablering af et bofællesskab, uanset at de pågældende var medlemmer af bestyrelsen i et boligselskab, der havde afgivet tilbud på projektet om opførelse af bofællesskabet.

1. Indenrigsministeriet fandt, at et medlem af kommunalbestyrelsens socialudvalg, der var formand for bestyrelsen i boligselskabet og ikke var indvalgt i bestyrelsen af byrådet eller efter indstilling fra dette, havde været inhabilt ved socialudvalgets og kommunalbestyrelsens behandling af sagen efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3. Da boligselskabet havde afgivet tilbud på projektet om opførelse af bofællesskabet, havde selskabet en særlig interesse i sagens udfald. Dette gjaldt ikke kun spørgsmålet om valg af bygherre, men også - på grund af den nære sammenhæng mellem de to beslutninger - spørgsmålet om placeringen af bofællesskabet. Selskabets interesse i sagen var ikke af en sådan karakter, at undtagelsesbestemmelsen i forvaltningslovens § 3, stk. 2, kunne finde anvendelse, idet det ikke kunne udelukkes, at afgørelsen i sagen ville kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.

2. Indenrigsministeriet fandt endvidere, at to kommunalbestyrelsesmedlemmer, uanset at de pågældende var udpeget af kommunalbestyrelsen som medlemmer af bestyrelsen i boligselskabet, måtte anses for at have været inhabile ved kommunalbestyrelsens behandling af sagen efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 2.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse måtte det antages, at der - uanset at et medlem af bestyrelsen for et selskab var udpeget med henblik på at kunne varetage kommunalbestyrelsens interesser - kunne være tale om, at den pågældende var inhabil ved kommunalbestyrelsens behandling af en sag, når deltagelsen i sagens behandling indebar stillingtagen til gensidigt bebyrdende aftaler med det pågældende selskab af privatretlig karakter. 

I det foreliggende tilfælde, hvor kommunen og boligselskabet havde betydelige, modstående økonomiske interesser, fandt Indenrigsministeriet ikke tilstrækkeligt grundlag for at veje hensynet til det forhold, at de pågældende begge var indvalgt af byrådet for at varetage kommunale interesser, så tungt, at det af den grund kunne afvises, at der var tale om inhabilitet for de pågældende. Det måtte i sådanne tilfælde antages, at det pågældende medlems afgørelse i sagen efter omstændighederne ville kunne blive påvirket af hensynet til den særlige, overvejende økonomiske interesse af privatretlig karakter, som det pågældende selskab havde i sagens udfald, og at denne påvirkning ville kunne have en så væsentlig indflydelse på det pågældende medlems stillingtagen til sagen, at der kunne være tale om inhabilitet.

 

Indenrigsministeriets brev af 30 juli 1993 til en borger 
- 4. k.kt., j.nr. 1992/122/539-1