93.8.14. Om, hvorvidt en kommune havde afgivet tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende

10-03-1993

Indenrigsministeriet fandt i en konkret sag om lovligheden af en kommunes deltagelse i Vestjysk Teknologi- og Udviklingscenter (VETUC) anledning til at udtale sig om foreneligheden af kommunens deltagelse i VETUC med lånebekendtgørelsens regler.

§ 8 i Indenrigsministeriets dagældende lånebekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 496 af 30. juni 1989medsenere ændringer om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.) havde følgende ordlyd:

“En kommunalbestyrelse kan ikke uden tilsynsmyndighedens samtykke afgive tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende, som kommunen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at præstere.”

Indenrigsministeriet udtalte, at der som eksempel på dispositioner, der var omfattet af denne bestemmelse, kunne nævnes tilsagn om regelmæssige ydelser over en vis periode til lokale foreninger, selvejende institutioner og lignende, herunder tilsagn om underskudsdækning over en vis periode. Dog ansås tilsagn om ydelse af et fast tilskud i op til 3 år for et eengangstilskud med ratevis afvikling, hvorfor et sådant tilsagn ikke ville være omfattet af bestemmelsen.

Det fremgik af kommunens oplysninger sammenholdt med § 3 i vedtægterne for VETUC, at kommunen havde forpligtet sig til at betale et årligt kontingent på kr. 1,10 pr. indbygger i kommunen til VETUC i minimum 5 år.

Indenrigsministeriet udtalte, at et sådant tilsagn forudsatte tilsynsmyndighedens samtykke, jf. den dagældende lånebekendtgørelses § 8.

For så vidt angår det af kommunen anførte vedrørende bidrags/kontingentforholdene i Kommunernes Landsforening og Sammenslutningen af Sociale Udvalg kunne Indenrigsministeriet oplyse, at § 2, stk. 2, i lovene for Kommunernes Landsforening bl.a. indeholdt følgende bestemmelse:

“Udmeldelse af landsforeningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med 1 års varsel til et regnskabsårs udløb.”

I lovene for Sammenslutningen af Sociale Udvalg fandtes en tilsvarende bestemmelse.

Da udmeldelse således kunne ske med et års varsel, var kommunens kontingentbetaling i forbindelse med medlemskab af de to foreninger efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke omfattet af den dagældende lånebekendtgørelses § 8.

Efter afgivelsen af ministeriets skrivelse af 10. marts 1993 er lånebekendtgørelsen blevet ændret. I bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning om meddelelse af garantier m.v. findes en tilsvarende bestemmelse i § 13, stk. 1, der lyder således:

”En kommunalbestyrelse kan ikke uden statsforvaltningens samtykke afgive tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende, som kommunen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at præstere”.

De beføjelser, der efter bestemmelsen tilkom Statsforvaltningen, varetages af Ankestyrelsen, jf. § 3, stk. 3, i lov nr. 176 af 21. februar 2017.


Indenrigsministeriets brev af 10. marts 1993 til et tilsynsråd
- 2.k., j.nr. 1992/1124/065-1