93.8.4. Om dispensation fra reglerne om offentligt udbud - salg af naboejendom

22-07-1993

Udtalt, at Indenrigsministeriet ikke på det foreliggende grundlag fandt, at der ved salg af en 6.500 m2 stor parcel, som grænsede op til en af kommunen for nylig til samme køber solgt ejendom, forelå sådanne særlige forhold, at de kunne begrunde, at parcellen blev solgt uden forudgående offentligt udbud, jf. § 2, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Det fremgik af sagen, at køberen af den tidligere solgte ejendom i forbindelse med beliggenhedskommunens udarbejdelse af en lokalplan til etablering af en stiforbindelse over den i sagen omhandlede parcel havde tilbudt at erhverve parcellen, som havde været brugt som frugthave og park for den tidligere solgte ejendom, men nu henlå ubenyttet.

Det var endvidere oplyst, at parcellen var beliggende i landzone, og at arealet var fredet samt omfattet af sø- og skovbeskyttelseslinjer i henhold til naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 17, og at arealet derfor ikke kunne bebygges.

Som begrundelse for ansøgningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud havde kommunen henvist til, at et krav om offentligt udbud ville kunne lægge hindringer i vejen for salget, der var af afgørende betydning for gennemførelse af den af beliggenhedskommunen ønskede stiforbindelse og dermed for lokalplanen for området. Endvidere henviste kommunen til, at offentligt udbud ikke kunne antages at ville kunne fremkalde et højere købstilbud for arealet. Endelig henviste kommunen til Indenrigsministeriets vejledning nr. 99 af 20. juni 1991 om offentligt udbud, hvori der som eksempel på tilfælde, der afhængigt af de konkrete omstændigheder vil kunne begrunde en undladelse af offentligt udbud, er nævnt salg til en virksomhed af en naboejendom med henblik på en udvidelse af virksomheden.

Ministeriet bemærkede hertil, at der ikke i sagen var oplysning om særlige forhold vedrørende købers påtænkte anvendelse af det pågældende areal eller om kommunens interesse i sikring af den stiforbindelse, som beliggenhedskommunen ønskede etableret.

Indenrigsministeriets brev af 22. juli 1993 til en kommunalbestyrelse
- 1. k.kt. J.nr. 1993/1078/101-3