94.1.3. Om proceduren ved ændring af styrelsesvedtægten

02-06-1994

Udtalt, at sager om ændring af kommunens styrelsesvedtægt ikke henhører under noget udvalg, idet sådanne sager vedrørende kommunalbestyrelsens egne forhold forberedes og forelægges for kommunalbestyrelsen af borgmesteren som formand for kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 30.

Såfremt et forslag til ændring af styrelsesvedtægten vedrører kommunens økonomiske eller almindelige administrative forhold, skal forslaget dog af borgmesteren forelægges økonomiudvalget, forinden forslaget forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning, jf. styrelseslovens § 18, stk. 2.

Et forslag til styrelsesvedtægtsændring om oprettelse af et yderligere stående udvalg vedrørte efter Indenrigsministeriets opfattelse kommunens almindelige administrative forhold, herunder den sekretariatsmæssige betjening af udvalget, således at forslag var omfattet af økonomiudvalgets kompetence i henhold til styrelseslovens § 18, stk. 2.

Endvidere indebar styrelsesvedtægtsændringen en merudgift til formandsvederlag, således at forslaget til vedtægtsændring og som følge heraf var omfattet af bestemmelsen i styrelseslovens § 18, stk. 2, om forelæggelse for økonomiudvalget.

Det antages imidlertid, at en kommunalbestyrelse lovligt kan beslutte, at en sag ikke skal forelægges et stående udvalg, hvis det er åbenbart, at der ikke herved kan tilføres sagen nye, relevante oplysninger. Det samme gælder formentlig med hensyn til pligten til at indhente erklæring fra økonomiudvalget i henhold til styrelseslovens § 18, stk. 2, jf. den kommenterede kommunale styrelseslov ved Preben Espersen m.fl. (1991), side 263.

På denne baggrund og under hensyn til det oplyste om baggrunden for styrelsesvedtægtsændringsforslaget fandt Indenrigsministeriet ikke grundlag for at fastslå, at kommunalbestyrelsen havde handlet i strid med lovgivningen ved at afvise en anmodning om, at sagen om styrelsesvedtægtsændringen blev forelagt for økonomiudvalget.

Indenrigsministeriets brev af 2. juni 1994 til et byrådsmedlem
- 1. k.kt. j.nr. 1993/1070/401-1